Погасителна давност за периодични плащания и съшност на погасителната давностКое плащане е „периодично”?

Според текста на Тълкувателното решение за периодични могат да се приемат плащания, които отговарят едновременно на следните характеристики:
i. Представляват повтарящи се задължения, т.е.не са еднократни, а се повтарят повече от веднъж в течение на определен период от време. Важно е да се отбележи, че задълженията ще се третират като периодични, независимо дали се повтарят през равни или различни периоди от време;

ii. Произхождат от едно и също правоотношение;

iii. Падежът на всяко едно плащане настъпва периодично в предварително известен на страните момент; iv. Размерът на задължението е предварително определен или определяем, като няма значение дали той е еднакъв или различен.

ЗНАЧЕНИЕ НА ОПРЕДЕЛЯНЕТО НА НЯКОИ ПЛАЩАНИЯ КАТО ПЕРИОДИЧНИ
Ясното и безпротиворечиво тълкуване на периодичните плащания е важно с оглед на по-кратката им, тригодишна, погасителна давност, чиято основна цел е да се защити длъжника, когато кредиторът бездейства да събере вземания си, макар че с настъпването на всеки падеж периодично му се напомня за тяхното съществуване и евентуално за наличието на неизплатени задължения. Ето защо ВКС изрично посочва, че вземанията на топлофикационните, електроснабдителните и водоснабдителните дружества, както и тези на доставчиците на комуникационни услуги отговарят на изброените по-горе критерии. По тази причина те се приемат изрично за периодични плащания, с което се разрешават дългогодишните спорове относно тяхната същност.
Тълкуването на ВКС и посочването на ясни критерии за класифицирането на плащанията като периодични е важно и с оглед погасителната давност на различни други плащания по договори между търговци – например договори за доставка на разпространение на телевизионна програма, договори за доставка на различни абонаментни услуги (включително счетоводни и правни услуги) и други.