Промени в отговорността на трети лица за данъци и осигуровкиМажоритарни съдружници или акционери ще носят отговорност за непогасените задължения, когато:

  • извършат плащания в натура или в пари от имуществото на задълженото лице, представляващи скрито разпределение на печалбата или дивидент, или
  • се разпоредят с  имущество, включително предприятието, на задълженото лице безвъзмездно или по цени, значително по-ниски от пазарните;
  • обременят с тежести имущество на задълженото лице за обезпечаване на чужд дълг и имуществото бъде осребрено в полза на трето лице.

Ако мажоритарният съдружник или акционер е гласувал против или не е гласувал, то тогава за него няма да възникне отговорност, дори юридическото лице да не може да плати своите задължения за данъци и осигурителни вноски.

Допълнително условие за възникване на отговорност за съответният съдружник/ акционер е той да е действал недобросъвестно, а именно когато действието е извършено:

  • след деклариране и/или установяване на задълженията до една година от декларирането и/или издаването на акта за установяване на задължението;
  • след като е образувано производство по реда на ДОПК за контрол по спазване на данъчното и/или осигурителното законодателство до 6 месеца от приключване на производството.

Отговорността за непогасените задължения е до размера на извършените плащания, съотвтено до размера на намалението на имуществото.