Промени в отговорността на трети лица за данъци и осигуровкиОтговорност на съдружници или акционери, които недобросъвестно прехвърлят своите дялове или акции

Мажоритарният съдружник или акционер ще носи отговорност за непогасените данъчни и осигурителни задължения на дружеството при едновременно изпълнение на следните условия:

  • към деня на възникване на конкретното непогасено задължение лицата са имали качеството мажоритарен съдружник/акционер,
  • след прехвърлянето на дяловете/акциите съдружникът/акционерът вече няма качеството на мажоритарен съдружник или акционер (т.е. не необходимо да бъдат пехвърлени всички дялове или акции, а само в размер, така че да се загуби качеството „мажоритарен” съдружник/акционер).
  • действали са недобросъвестно, когато съдружникът или акционерът е знаел, че дружеството е свръхзадлъжняло или неплатежоспособно и прехвърлянето на дяловете/акциите е извършено преди обявяването в несъстоятелност или отхвърлянето на искането за обявяване в несъстоятелност;
  • действали са недобросъвестно и когато прехвърлянето на дяловете/акциите е извършено след като е образувано производство по реда на ДОПК за контрол по спазване на данъчното и/или осигурителното законодателство до 6 месеца от приключване на производството.Отговорността е пропорционална на участието в прехвърлената част от капитала на дружеството.