Промени в отговорността на трети лица за данъци и осигуровкиОтговорност на миноритарни съдружници или акционери за непогасени задължения за данъци и/или задължителни осигурителни вноски

Отговорност носят и лицата, които притежават миноритарни дялове от капитала, освен в дружества, чиито акции са предмет на публично предлагане, когато:

  • едновременно или последователно за период не по-дълъг от три месеца,
  • недобросъвестно прехвърлят дружествени дялове или акции, чиято обща сума представлява мажоритарен дял от капитала на дружеството,
  • като са знаели, че дружеството е свръхзадлъжняло или неплатежоспособно и разпореждането е извършено преди обявяването в несъстоятелност или отхвърлянето на искането за обявяване в несъстоятелност;Размерът на отговорността и в този случай е ограничен, като съдружникът/акционерът ще дължи пропорционално на отчуждената част от капитала.

Отговорност при скрито съучастие и скрито разпределение на печалбата

Въведена е отговорност и на всяко лице, което в хипотеза на скрито съучастие прикрива търговска дейност чрез неплатежоспособен длъжник.

Лицата, действали в скрито съучастие, дължат солидарно с неплатежоспособното юридическо лице неплатените задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски така, както биха възникнали за неплатежоспособното юридическо лице.

Отговорността е солидарна и за нейното възникване не са предвидени никакви допълнителни условия, освен обстоятелството на скрито съучастие и неплатежоспособен длъжник-търговец.