Промени в закона за ДДС

Промени по отношение на образците на дневници за продажби и ДДС декларации 

Според проекта за изменение на Правилника за прилагане на ЗДДС, публикуван на уебсайта на Министерство на финансите, е предвидено образците на ДДС декларацията и дневника за продажби да бъдат променени, като в тях се добавят отделни клетки и колони, в които да се декларират безвъзмездните доставки на стоки и услуги за лични нужди.

ПРЕМАХВАНЕ НА ОБЛЕКЧЕНИЯ РЕЖИМ ЗА ОТЧЕТНОСТ НА ПРОДАЖБИТЕ НА ГОРИВА ОТ ПЕТРОЛНИТЕ БАЗИ 

Отменя се чл. 118, ал. 7 от ЗДДС, който предвиждаше при определени условия петролните бази да бъдат освобождавани от задълженията да отчитат извършените продажби на горива чрез издаване на фискална касова бележка и да предават по дистанционна връзка на НАП данни за наличните количества горива в резервоарите за съхранение. На всички петролни бази е даден шестмесечен срок (до 01.07.2016г.) да приведат дейността си в съответствие с общите изисквания на ЗДДС относно отчитането на продажбите с фискални устройства и предаването на НАП на данни от нивомерните системи в резервоарите.

НАМАЛЕНИЕ НА РАЗМЕРИТЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ САНКЦИИ ЗА КЪСНО НАЧИСЛЯВАНЕ НА ДДС 

С измененията на ЗДДС се предвиждат по-леки имуществени санкции за начисляване на дължимия ДДС извън законоустановените срокове, когато закъснението е в определени времеви граници.

Съгласно действащите разпоредби преди промените регистрираните лица, което не начислят данък в предвидените срокове, се наказваха с глоба – за физическите лица, които не са търговци, или имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци, в размер на неначисления данък, но не по-малко от 500 лв.

След промените се предвиждат диференцирани намалени санкции, ако задълженото лице начисли данъка в срок до 6 месеца от края на месеца, в който данъкът е следвало да бъде начислен. В този случай глобата, съответно имуществената санкция, е в размер 5 на сто от данъка, но не по-малко от 200 лв., а при повторно нарушение – не по-малко от 400 лв.

В случай че лицето начисли данъка след изтичане на 6-месечния срок, но не по-късно от 18 месеца от края на месеца, в който данъкът е следвало да бъде начислен, глобата, съответно имуществената санкция, е в размер 10 на сто от данъка, но не по-малко от 400 лв., а при повторно нарушение – не по-малко от 800 лв.

След изтичане на 18-месечния срок ще се прилага най-тежкият размер на санкцията – 100 на сто от неначисления данък.

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ОБРАТНО НАЧИСЛЯВАНЕ НА ДДС ПРИ ДОСТАВКИ НА ЗЪРНЕНИ И ТЕХНИЧЕСКИ КУЛТУРИ

Предвидено е механизмът на обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и технически култури да бъде продължен до 31 декември 2018г.

ПРОМЯНА В ЗАКРЪГЛЯВАНЕТО НА КОЕФИЦИЕНТА ЗА ЧАСТИЧЕН ДАНЪЧЕН КРЕДИТ 

Направено е изменение в правилото за закръгляване на коефициента за изчисляване на частичния данъчен кредит, като коефициентът вече няма да се закръглява с точност до втория знак след десетичната запетая, а винаги до цифра, ненадвишаваща следващото цяло число (тоест 0,122 например няма да се закръглява до 0,12, а до 0,13).