Промени в закона за данъците върху доходите на физическите лица

  1. Промени в сроковете за внасяне на данъци

Направените промени са ориентирани към намаляване на административната тежест на данъчнозадължените лица що се отнася до изпълнение на задълженията за деклариране и внасяне на данъци.

(i) Промени в срока за внасяне на авансовия данък от работодателите

Удължен е срокът, в който работодателите трябва да изпълнят задължението си за внасяне авансово на данъка, удържан върху трудовите възнаграждения.  С промяната в закона, в сила от 1 януари 2013г., срокът за внасяне на данъка е 25-то число на месеца, следващ месеца, през който данъка е удържан или през който са направени частичните плащания.  Направено е и допълнение, съгласно което, работодателят по основното трудово правоотношение внася данъка, дължим по договор за допълнителен труд при друг работодател също в по-дълъг срок – вече до 25 февруари, вместо до 31 януари на следващата година.

(ii) Промени в срока за внасяне на авансовия данък от платци на доходи от наем или по извънтрудови правоотношения

С промяната в ЗДДФЛ в сила от 01.01.2013г. се изравняват сроковете за внасяне на авансовия данък за доходите от друга стопанска дейност (извънтрудови правоотношения) и наем независимо от статута на платеца на дохода.  Така срокът за внасяне на данъка вече е до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода, без значение дали данъкът подлежи на внасяне от платеца или от получателя на дохода. По този начин се цели да се въведе еднакво третиране на лицата при изпълнение на задължението за внасяне на данъка за доходи от един и същ вид.

Наред с това, за доходите, придобити през последното тримесечие на данъчната година не трябва да се удържа и внася авансово данък

(iii) Промени в срока за внасяне на окончателен данък от платеца на дохода

Важна промяна засяга срока за внасяне на окончателен данък, дължим върху доходите на чуждестранните физически лица, придобити от източник в България, а също и за доходите от дивиденти и ликвидационни дялове на чуждестранните и местни физически лица.

Досега срокът за удържане и внасяне  на окончателния данък при източника започваше да тече от началото на месеца, следващ месеца на начисляване на дохода и продължителността му зависеше от това дали получателят на дохода е местно лице на държава, с която България има сключена Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане. При наличието на сключена Спогодба срокът беше 3 месеца, а при липсата на такава, срокът изтичаше съответно в края на месеца, следващ месеца на начисляване на дохода.