Промени в закона за данъците върху доходите на физическите лица

С промените в Закона данъкът вече следва да се удържа и внася от платеца на дохода до края на месеца, следващ тримесечието на начисляване на дохода или съответно тримесечието, през което е взето решение за разпределяне на дивиденти.

На практика по този начин се въвежда еднакъв срок за внасяне на данъка, независимо от наличието на Спогодба между България и държавата, чието местно лице е получател на дохода.  По този начин законодателят вероятно цели да постигне равнопоставеност на задължените лица и донякъде намаля административната тежест по спазване на различни срокове за изпълнение на едни и същи данъчни задължения.

По-важното в случая обаче е, че в крайна сметка промяната (уеднаквяването) на  сроковете води до съкращаване на периода, в който данъчно задълженото лице трябва да изпълни задължението си за внасяне и деклариране на данъка.

(iv) Правила за деклариране на дължимите данъци

Във ЗДДФЛ е въведено най-общо задължение за подаване на декларация от платеца на дохода в срока за внасяне на съответния данък.  С тази законодателна техника практически се определя и общ срок за внасяне и деклариране на внесения окончателен данък при източника.  Съгласно промените в сила от 1 януари 2013г. платците на доходи трябва да  декларират удържаните и внесени окончателни данъци също до края на месеца, следващ  тримесечието на начисляване или изплащане на дохода.   3. Други промени, свързани със задължения за деклариране и предоставяне на информация

(i) Краен срок за издаване на служебните бележки и сметки за изплатени суми

Съгласно изменението на Закона предприятията платци на доход от извънтрудови правоотношения се задължават да издават служебните бележки и сметките за изплатени суми на лицата, придобили дохода до 15 април на следващата година.  До момента образците се издаваха  при поискване от страна на лицето, придобило дохода.  Срокът за издаване на служебните бележки е свързан и с въведената от 01.01.2012г. глоба за неиздаването на тези документи от платеца на дохода.