Промени в закона за данъците върху доходите на физическите лица

(ii) Деклариране на изплатени доходи на чуждестранни и местни физически лица

Доходите, изплатени на чуждестранни физически лица, обложени с окончателен данък в България през съответната година, трябва да бъдат включени в справката по образец, която предприятието – платец подава до 30 април на следващата година.

С цел намаляване на административната тежест е предвиден праг от 5 000 лева за някои видове доходи, изплатени от предприятието на всяко физическо лица през данъчната година.  (Тук попадат изплатени доходи от разпореждане с финансови инструменти, от допълнително доброволно осигуряване, получени след придобиване право на допълнителна пенсия, доходи от лихви по депозити в чуждестранни банки, от печалби от хазартни игри, изплатените доходи от рента и аренда).  Занапред тези доходи ще попадат в справката, подавана от платеца на дохода до 31 март на следващата година, ако превишават посочения от Закона праг.

 

Настоящият Данъчен Бюлетин е изготвен от ДЕЛЧЕВ И ПАРТНЬОРИ единствено с информационна цел и не представлява правен съвет. Настоящата информация няма за цел да създава и получаването и не представлява отношения на адвокат и клиент. Читателите не бива да предприемат действия въз основа на настоящото, без да потърсят професионален съвет.