Промени в закона за акцизите и данъчните складове

V. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ АКЦИЗ НА СПЕЦИАЛНО ДЕНАТУРИРАН АЛКОХОЛ

Данъчнозадължените лица, които влагат специално денатуриран етилов алкохол в производството на стоки, които не са предназначени за човешка консумация, вече ще могат да се възползват от директно освобождаване от акциз върху алкохола, вместо да искат неговото последващо възстановяване, както беше досега. Освобождаването от облагане ще се прилага за лица, на което е издадено удостоверение за освободен от акциз краен потребител.

VI. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА КАТЕГОРИЯ ЛИЦА 

На задължителна регистрация по ЗАДС подлежат следните нови категории лица:

a) Лица, които продават собствена електрическа енергия, произведена от енергия от възобновяеми източници от централа с обща инсталирана мощност до 5 MW, на потребители за битови и/или стопански нужди;

b) Лица, които потребяват собствена електрическа енергия, произведена от енергия от възобновяеми източници за свои собствени нужди от централа с обща инсталирана мощност до 5 MW, с изключение на лицата, които потребяват собствена електрическа енергия за битови нужди;

c) Лица, които произвеждат биогаз за стопански нужди, както и лицата, които произвеждат и потребяват биогаз за собствени нужди, с изключение на лицата, които потребяват собствен биогаз за битови нужди;

d) Лица, които внасят или въвеждат на територията на страната, потребяват собствен или продават компресиран или втечнен природен газ, както и лицата, които извършват дейности по втечняване на природен газ или регазификация на втечнен природен газ.

VII. ДРУГИ ПРОМЕНИ

Другите по-значими промени в ЗАДС включват:

a) Предвидена е възможност акцизни стоки, облепени с бандерол, да могат да се придвижват от един данъчен склад до друг данъчен склад на един и същ лицензиран складодържател на територията на страната под режим отложено плащане на акциз, след получено разрешение от директора на Агенция Митници.

b) Подлежащ на възстановяване акциз или недължимо платен акциз вече ще се възстановява в по-кратък 7-дневен срок (в сравнение с досегашния 14-дневен срок) от влизане в сила на акта за възстановяване.

c) На директора на Агенция Митници се дава изрично правомощие да издава задължителни указания на длъжностните лица в структурата на Агенция Митници за единно прилагане на акцизното законодателство след предварително становище от министъра на финансите, подобно на изпълнителния директор на НАП, който издава такива указания за прилагане на данъчното законодателство.

d) Акцизните данъчни документи и известията към тях ще се съхраняват за срок от 5 години, който вече ще започва да тече не от изтичането на данъчния период, за който се отнасят, а от 1 януари на следващата година.

e) За целите на контрола върху акцизни стоки митническите органи вече ще имат право да спират пътните превозни средства и да проверяват документите, свързани с тяхното управление и извършвания превоз.

 

 

Настоящият Данъчен Бюлетин е изготвен от ДЕЛЧЕВ И ПАРТНЬОРИ единствено с информационна цел и не представлява правен съвет. Настоящата информация няма за цел да създава и получаването и не представлява отношения на адвокат и клиент. Читателите не бива да предприемат действия въз основа на настоящото, без да потърсят професионален съвет.