Промени в закона за ДДС2. Изваждане на безвъзмездните услуги по ремонт на нает актив от кръга на облагаемите доставки

Безвъзмездното извършване на услуга от държател/ползвател за ремонт на нает или предоставен за ползване актив е извадено от кръга на приравнените на възмездни и, следователно, облагаеми доставки. По този начин единствено безвъзмездното извършване на услуга от държател/ползвател за подобрение на нает актив се счита за облагаема възмездна доставка, за която следва да се начисли данък, ако за извършване на подобрението и упражнено право на данъчен кредит. Данъчното събитие за доставката по подобрението възниква на датата на фактическото връщане на актива с подобрението при прекратяване на договора за наем, когато подобрението не е предвидено като условие и/или задължение по договора. Създаването на нов актив се приравнява на подобрение.

Отпада и ограничението за упражняване на право на данъчен кредит за доставки, използвани при безвъзмездно извършване на ремонт, независимо от срока на наема, както и за доставки, използвани за извършването на подобрения.

3. Промени в условията за ползване на данъчен кредит за доставки, свързани с леки автомобили 

Във връзка с писмо на Европейската комисия за несъответствие на разпоредби на ЗДДС с ДДС Директивата на ЕС са изменени текстовете в закона относно правото на данъчен кредит при доставки на леки автомобили и мотоциклети, като е възстановена правната уредба, действала преди присъединяването на България към ЕС.

Така на практика ограничението на правото на приспадане на данъчен кредит вече не се простира върху наети леки автомобили и мотоциклети, а само върху закупени и внесени такива. Отпада и изискването при определяне броя на местата за сядане за целите на дефиницията на „лек автомобил” да се вземат предвид само седалките, монтирани от производителя.

Отпада и ограничението за право на приспадане на данъчен кредит за получени транспортни услуги или таксиметрови услуги.

Освен това е разширен кръгът от доставки, извършвани със закупени и внесени леки автомобили, за които е налице право на данъчен кредит, като е уточнено, че такова право е налице и за дейности, различни от изрично посочените в закона, ако последните (напр. транспортни услуги, таксиметрови превози, отдаване под наем, куриерски услуги и други) са основна дейност за лицето. Въведено е и определение на понятието „основна дейност”.

4. Удължаване на сроковете за подаване на регистрационен опис за активи, придобити преди ДДС регистрацията 

Срокът за подаване на регистрационен опис за наличните активи, придобити от лицата преди датата на ДДС регистрацията им, е удължен от 7 на 45 дни.

Лицата, които са били длъжни да подадат такъв опис към 31.12.2012г. и за които към 01.01.2013г. не е изтекъл все още 7-дневният срок по предходната редакция на закона, могат да подадат описа в 45-дневен срок, считано от ДДС регистрацията си.

5. Възможност за корекция на данъчния кредит в посока увеличение

За първи път с промените е въведена възможност за корекция на правото на данъчен кредит в посока увеличение. Докато по досега действащия закон упражненият данъчен кредит можеше само да се намалява, то вече лицата, които не са приспаднали изцяло или са приспаднали само частично данъчен кредит за придобити или получени стоки или услуги и впоследствие ги използват само за облагаеми доставки, ще имат право да упражнят или да увеличат ползвания данъчен кредит.

Промяната вероятно е продиктувана от редицата преюдициални запитвания, отправени по подобни въпроси, от български съдилища до Съда на ЕС.  Точната процедура за последващото упражняване или увеличаване на данъчния кредит ще се съдържа в Правилника за прилагане на ЗДДС.

6. Вътреобщностни доставки на стоки с непрекъснато изпълнение за период над един месец 

При вътреобщностните доставки с непрекъснато изпълнение и продължителност, надвишаваща един календарен месец, данъчното събитие ще настъпва в края на всеки календарен месец, като за месеца на прекратяване на доставките данъчното събитие ще настъпва на датата на прекратяване на доставките.

Данъчната основа за всеки календарен месец ще се определя пропорционално на броя на дните в съответния месец спрямо общия брой на дните на изпълнение на доставката.

 

Настоящият Данъчен Бюлетин е изготвен от ДЕЛЧЕВ И ПАРТНЬОРИ единствено с информационна цел и не представлява правен съвет. Настоящата информация няма за цел да създава и получаването и не представлява отношения на адвокат и клиент. Читателите не бива да предприемат действия въз основа на настоящото, без да потърсят професионален съвет.