Задължителен автоматичен обмен на финансова информация в данъчното облагане

Информацията, която подлежи на обмен обхваща включително, но не само, данни за името и адреса на всеки титуляр на сметката, номер на сметката, наличност или йсто йност на сметката, размер на начислените или платени по сметката лихви през календарната година, информация за доходи от финансови активи, получени дивиденти и пр.

Capture24

Capture25

Capture26

Финансови Сметки

Кръгът на финансовите сметки, за които се предоставя информация, е доста общоопределенвдефинициитесъдържащисевДопълнителните общо определен в дефинициите, съдържащи се в Допълнителните Разпоредби на Кодекса(виж§1a, т.40, както и т.23, т. 24,т.25) “Изключена Сметка

Сметките, за които не следва да се предоставя информация са определени в §1a, т.39 от Допълнителните Разпоредби на Кодекса