Declaration of Beneficial owner (BG)Деклариране на действителен собственик

Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари (“ЗМИП”), обнародван в ДВ, бр.27 от 27.03.2018г. и в сила от 31.03.2018г., въвежда изискване за учредените в Република България юридически лица и други правни образувания да обявят действителните си собственици по партидите си в Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, респективно в регистър Булстат.

Новият ЗМИП въвежда изисквания на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20.05.2015г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (“Директивата“) и отменя действащия към момента Закон за мерките срещу изпирането на пари.

I. Задължени лица. Изключения.

Задължените да обявят действителен собственик лица сa учредените в Република България юридически лица и други правни образувания, физическите и юридическите лица и други правни образувания, които действат на територията на Република България в качеството си на доверителни собственици на тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост.

Нямат задължение да подават декларация за действителни собственици само тези дружества, които са пряко притежавани от физически лица и данните на тези лица се виждат по партидите в Търговски регистър, като например съдружниците в ООД, едноличният собственик на ЕООД или ЕАД.

II. Данни, подлежащи на деклариране

На 08.01.2019г. бе обнародван Правилник за прилагане на ЗМИП, който утвърждава образец на Декларация по чл. 63, ал. 4 от ЗМИП (“Декларацията“). Съгласно утвърдения образец, следните данни подлежат на деклариране:

1.1. Действителни собственици – физически лица

Идентификационните данни за действителните собственици – физически лица, включват:

a. имената;

b. гражданството;

c. ЕГН или датата на раждане за лицата, които нямат ЕГН;

d. държавата на пребиваване, ако е различна от Република България или от държавата по буква “b”;

1.2. Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол

Освен данните за действителните собственици – физически лица, задължените лица декларират и данните за юридическите лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол върху задълженото лице. Тези данни включват фирма, номер в национален регистър, правна форма според националното законодателство, седалище и адрес на управление и идентификационните данни за представляващите ги лица.

 1.3. Лице за контакт по въпросите свързани с мерките срещу изпирането на пари

Когато по партидата на задълженото лице не са вписани данни за постоянно пребиваващ на територията на Република България законен представител – физическо лице, задължените лица следва да посочат данните на постоянно пребиваващо на територията на Република България физическо лице за контакт по въпросите свързани с  мерките срещу изпирането на пари.

***

Декларацията се подписва от законните представители на задълженото лице с нотариална заверка на подписите.