Legal Alert – Changes to Competition Protection Act 2015 (BG)ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА И ЗАКОНА ЗА ХРАНИТЕ

(в сила от 29.07.2015г.)  

В брой 56/24.07.2015г. на Държавен Вестник е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), а в Преходните и заключителните му разпоредби се внасят изменения и в Закона за храните (ЗХ).

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основните изменения в ЗЗК касаят създаването на нова Глава седма „а” – „Злоупотреба с посилна позиция при договаряне”.

В ЗХ се правят две изменения. Първото изменение касае създаването на нов чл. 19, който касае определени ограничения в договора за покупка на храни за последваща продажба. С второто изменение се създава нова Глава шеста „ а” – „Национален съвет за по-добро функциониране на веригата на предлагане на грани. Помирителна Комисия.

II. „ЗЛОУПОТРЕБА С ПО-СИЛНА ПОЗИЦИЯ”  

С измененията и допълненията на ЗЗК се въвежда нова Глава седма „а” – „Злоупотреба с посилна позиция при договаряне”. Въведен е нов чл. 37а, забраняващ всяко действие или бездействие на предприятие с по-силна позиция при договаряне, което:

  • противоречи на добросъвестната търговска практика; и
  • уврежда или може да увреди интересите на по-слабата страна при договарянето и на потребителите.

Като недобросъвестни са посочени действия или бездействия, които нямат обективно икономическо основание. Примерно изброени са следните действия или бездействия:

  • необоснован отказ да се доставят или закупят стоки или услуги;
  • налагане на необосновано тежки или дискриминационни условия;
  • неоснователно прекратяване на търговски отношения.

В чл. 37а, ал. 2 са разяснени критериите, на базата на които ще се преценява дали едно предприятие е с по-силна позиция при договаряне:

  • характеристиките на структурата на съответния пазар;
  • конкретното правоотношение между засегнатите предприятия;
  • отчитане на степента на зависимост между предприятията;
  • характерът на дейността на предприятията и разликата в нейния мащаб;
  • вероятността за намиране на алтернативен търговски партньор, включително съществуването на алтернативни източници на снабдяване, канали за разпространение и/или клиенти.

Санкциите, които Комисията за защита на конкуренцията ще налага, в случай че констатира нарушение извършено по чл. 37а, ще са в размер до 10 % от реализирания от предприятието оборот от продажбата на продукта, предмет на нарушението за предходната година, но не помалко от BGN 10,000. Когато няма реализиран оборот, санкцията ще е между BGN 10,000 и 50,000.