Legal Alert – Changes to Competition Protection Act 2015 (BG)III. ИЗМЕНЯНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА ХРАНИТЕ 

Ограничения при договор за покупка на храни за последващи продажби  С изменянията и допълненията на ЗХ се въвежда нов чл. 19, съгласно, който се определят определени ограничения/забрани при договор за покупка на храни за последваща продажба, според които той не може да:

  1. съдържа забрана или ограничение за страна по договора да предлага или закупува стоки или услуги на или от трети лица;
  2. съдържа забрана или ограничение за страна по договора да предоставя същите или подобри търговски условия на трети лица;
  3. предвижда санкции при предоставяне на същите или по-добри търговски условия на трети лица;
  4. се изменя едностранно, освен ако това е изрично предвидено в договора;
  5. предвижда възнаграждения за услуги, които не са реално предоставени;
  6. предвижда прехвърляне на неоправдан или непропорционален търговски риск към една от страните;
  7. предвижда срок за плащане, по-дълъг от 30 дни от датата на получаване на фактурата за доставка или друга покана за плащане; когато фактурата или поканата е получена преди получаване на стоката, срокът започва да тече от деня, следващ деня на получаване на стоката, независимо че фактурата или поканата за плащане е отпреди това;
  8. съдържа забрана или ограничение за страна по договора да прехвърля вземания на трети лица.

Уговорки в нарушение на горе изброената забрана са нищожни по силата на закона.

Създаване на национален консултативен съвет за по-добро функциониране на веригата на предлагане на храни и помирителна комисия 

Създава се нова Глава шеста „б” с чл. 37е – 37л.

В чл. 37е е предвиден, че към Министъра на земеделието и храните се създава Национален консултативен съвет за по-добро функциониране на веригата на предлагане на храни. Националният съветът ще има за цел насърчаване сключването на споразумения между сдружения на производители и търговци на храни, ще дава становища, мнения и препоръки по проблеми, установени по веригата на предлагане на храни и по проекти на нормативни актове.

В състава на Националния съвет са включени представители на Министерството на земеделието и храните, Министерството на икономиката, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, професионалните организации на производителите на храни и браншовите организации на търговците на храни. Председател на съвета е министъра на земеделието и храните.

В чл. 37ж, с който се обособява и помирителна комисия към министъра на земеделието и храните. Помирителната комисия ще съдейства за извънсъдебното разрешаване на спорове между производители и търговци на храни, като произдводството пред нея е предвидено да бъде безплатно.