Legal Alert – New Accountancy Act 2016 (BG) 

ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО

(в сила от 1 януари 2016)  

Legal-Alert-New-Accountancy-Act-2016-BG1

В Държавен вестник брой 95/8.12.2015 е обнародван нов Закон за счетоводство, който влиза в сила от 1 януари 2016. По-важните разпоредби на новия Закон за счетоводството са обобщени в настоящия бюлетин.

СЪХРАНЕНИЕ НА СЧЕТОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ  

Начин на съхранение 

Счетоводната информация се съхранява на хартиен и/или технически носител.

Срокове за съхранение 

Ведомости за заплати – 50 години

Счетоводни регистри и финансови отчети (документи, касаещи данъчен контрол,  одит и последващи финансови инспекции  – 10 години

Всички останали носители на счетоводна информация – 3 години

Срокът за съхранение на счетоводна информация започва да тече от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнася.

Чие е задължението за съхраняване на счетоводната информация 

Счетоводната информация се съхранява от предприятието.

Счетоводната информация може да бъде представена за съхранение в частни или държавни архиви по реда на Закона за Националния архивен фонд.

КАТЕГОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Новият Закон за счетоводството определя следните категории предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават (а що се отнася до големи предприятия, съответно надвишават) най-малко два от следните три показателя:

Capture32

Capture33

Предприятия от обществен интерес  

Предприятия от обществен интерес са:

 • предприятия, чийто ценни книжа са допуснати до търговия на регулирания пазар в държава-членка на ЕС;
 • кредитни институции;
 • застрахователни и презастрахователни компании;
 • пенсионносигурителните дружества и управляваните от тях фондове;
 •  инвестиционни посредници, които са от категорията на големи предприятия;
 • колективни инвестиционни схеми и техните управляващи дружества;
 • финансови институции, които са от категорията на големи предприятия;
 • „Холдинг Български Държавни Железници”, Национална компания „Железопътна инфраструктура”;
 • дружества, чиято основна дейност е производство, пренос и търговия с електроенергия и които са в категорията на големи предприятия;
 • дружества, чиято основна дейност е производство, пренос, разпределение или транзитиране на природен газ и които са в категорията на големи предприятия;
 • дружества, чиято основна дейност е да предоставят водоснабдителни и канализационни услуги.

 

КАТЕГОРИИ ГРУПИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

 

 

Групи предприятия, включени в консолидация, попадат в следните категории групи предприятия, на които сумата от показателите съгласно годишните им финансови отчети на консолидирана основа към 31 декември не превишават (а що се отнася до голяма група, съответно превишават) праговете най-малко на два от следните три показателя:

Capture34

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ 

Общи изисквания 

 

 

Годишните финансови отчети за всички предприятия се състоят най-малко от:

 • счетоводен баланс,
 • отчет за приходите и разходите, и
 • приложение към финансовите отчети.

Формата, структурата и съдържанието на пълния комплект на финансовия отчет се определя с приложимите счетоводни стандарти.

Еднолични търговци с годишен оборот под BGN 200.000 

Едноличните търговци, чиито нетни приходи от продажби не надхвърлят BGN 200.000 (и които не подлежат на задължителен финансов одит) може да изготвят само отчет за приходите и разходите.