Legal Alert – New Accountancy Act 2016 (BG)Микропредприятия  

Микропредприятията може да изготвят само съкратен баланс и съкратен отчет за приходите и разходите по раздели.

Това облекчение не е приложимо за инвестиционните дружества и финансовите холдингови дружества, отговарящи на критериите за микропредприятия.

Малки предприятия 

Малките предприятия може да изготвят само съкратен баланс и съкратен отчет за приходите и разходите по раздели и групи и приложение към финансовия отчет.

Средни предприятия; Големи предприятия; Предприятия от обществен интерес

Средните предприятия, големите предприятия и предприятията от обществен интерес съставят годишни финансови отчети  в пълен комплект съгласно приложимите счетоводни стандарти.

Задължителни допълнителни оповестявания от големите предприятия и предприятията от обществен интерес 

Големите предприятия и предприятията в обществен интерес в пояснителните приложения към финансовите отчети следва да оповестят информация за начислените за годината суми за услугите, предоставени от регистрираните одитори, поотделно за:

  • независим финансов одит;
  • данъчни консултации;
  • други услуги, несвързани с одита.

В пояснителните приложения на консолидирания финансов отчет следва да се извършват аналогични оповестявания по отношение на предприятията, включени в консолидацията.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ 

Предприятията извършват инвентаризация на активите и пасивите най-малко веднъж годишно. Предприятията, чийто нетни приходи от продажби не превишават BGN 200.000 не извършват задължителна инвентаризация.  

СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ 

Национални счетоводни стандарти  

Предприятията съставят годишните финансови отчети в съответствие с Националните счетоводни стандарти(“НСС”). Това изискване се прилага от големите предприятия, считано от 1 януари 2017г.

Международни счетоводни стандарти 

Предприятията, могат да изберат да съставят годишните си финансови отчети на базата на Международните счетоводни стандарти („МСС”), при условие че не е извършвана промяна на счетоводната база.

Предприятие, което през един отчетен период е прилагало МСС, не може да прилага НСС.

Предприятия в производство по ликвидация;Предприятия в несъстоятелност 

Предприятията в ликвидация и предприятията в несъстоятелност прилагат НСС.  

Предприятия – юридически лица с нестопанска цел 

Предприятията – юридическите лица с нестопанска цел, независимо от категорията им (т.е. микро, малки, средни или големи предприятия), прилагат НСС.

Предприятия от обществен интерес  

Предприятията от обществен интерес прилагат МСС.

НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ

Одит  

Годишните  и консолидираните финансови отчети на предприятията подлежат на задължителен финансов одит, както следва:

Capture35

Capture36

 

ПУБЛИКУВАНЕ  

Общи разпоредби 

Предприятията публикуват надлежно приетите:

  • годишен финансов отчет,
  • консолидиран финансов отчет, и
  • годишния отчет за дейността.

На публикуване подлежи и пълният текст на одиторския доклад.

Акционерните дружества, командитните дружества с акции дружествата с ограничена отговорност, попадащи в категорията средни или големи предприятия или предприятия от обществен интерес  публикуват и информация относно:

  • предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или за покриване на загубата за предходната година, и
  • решението на общото събрание на акционерите / съдружниците за начина на разпределение на печалбата или за покриване на загубата за предходната година.

Годишния финансов отчет на предприятието майка, което изготвя консолидиран финансов отчет, се публикува едновременно с консолидирания финансов отчет на групата и консолидирания доклад за дейността.

Capture37

Облекчен режим за малки предприятия 

Малките предприятия, които не подлежат на задължителен независим одит могат да не публикуват своите отчети за приходите и разходите  и докладите за дейността.