Legal Alert – New Accountancy Act 2016 (BG)Административна санкция   

Предприятие, което е длъжно, а не публикува финансов отчет, подлежи на административно наказание – имуществена санкция в размер от 0,1 на сто до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който се отнася непубликуваният отчет, но не по-малко от 200 лева.  При повторно нарушение имуществената санкция е в двоен размер.

ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА 

Задължение за изготвяне

Всички предприятия изготвят годишен доклад за дейността, без значение дали подлежат на независим финансов одит.

Нефинансова декларация 

Считано от 1 януари 2017 големите предприятия от обществен интерес, които са предприятия майки в голяма група, която към 31 декември надхвърля на консолидирана основа критерия за среден брой служители от 500 лица, следва да подготвят и включат в консолидирания доклад за дейността консолидирана нефинансова декларация, съдържаща информацията по чл. 48 от Закона.

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

Категории предприятия и групи предприятия 

Предприятията и групите предприятия определят своята категория за 2016г. съгласно показателите към 31 декември 2015г.

Финансови отчети за 2015г; Доклад за дейността за  2015г; Независим финансов Одит 

Финансовите отчети и докладите за дейността за 2015г. следва да се съставят съобразно с отменения Закон за счетоводството. .

Независимият одит на финансовите отчети и докладите за дейността за 2015г. следва да се извършва съгласно отменения Закон за счетоводството.

Публикуване на Финансовия отчет и Доклада за дейността за 2015 

Финансовият отчет и доклада за дейността за 2015г. следва да се публикуват съгласно новия Закон за счетоводството.

Преминаване към прилагане на НСС от МСС 

Предприятията, които отговарят на критериите за микро-, малко или средно предприятие към 1 януари 2016г., и съставят годишните си финансови отчети на базата на МСС, могат еднократно да преминат към прилагане на НСС.

 

Настоящият Правен Бюлетин е изготвен единствено с информационна цел и не представлява правен съвет. Настоящата информация няма за цел да създава и получаването й не представлява отношения на адвокат и клиент. Читателите не бива да предприемат действия въз основа на настоящото, без да потърсят професионален съвет.