Legal Alert – Protection of Competition Act (amendment & supplement)Изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), обнародван в Държавен вестник, брой 2 от 3.01.2018г., се въвеждат разпоредбите на Директива 2014/104/ЕС на Европейския парламент и Съвета от 26 ноември 2014г. относно някои правила за уреждане на искове за обезщетение за вреди по националното право за нарушения на разпоредбите на правото на държавите членки на Европейския съюз в областта на конкуренцията (ОВ, L 349/1 от 5 декември 2014г.)(„Директивата”).

Основните положения могат да бъдат обобщени по следния начин

Общи правила

За причинените вреди вследствие на извършени нарушения по ЗЗК виновното лице дължи обезщетение, като право на такова обезщетение в пълен размер имат всички физически и юридически лица, на които са причинени вреди, дори когато нарушението не е било насочено директно срещу тях.

Обезщетението в пълен размер поставя увреденото лице в положението, в което то би се намирало, ако нарушението на правото на конкуренцията не било извършено. Обезщетението обаче не може да бъде прекомерно на претърпяна вреда.

Влязло в сила решение на Върховния административен съд, което потвърждава решение на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) за установяване на извършено нарушение на закона, има обвързваща сила за гражданския съд относно факта на нарушението и нарушителя. Същото важи и за решение на КЗК, което не е било обжалвано.

Следа да се има предвид, че съображение 13 от Директивата посочва, че „[п]равото на обезщетение се признава на всички физически и юридически лица – потребители, предприятия и публични органи – … независимо дали е налице предходно констатиране на нарушение от орган за защита на конкуренцията”.