Legal Alert – Protection of Competition Act (amendment & supplement)Отговорност за непозволено увреждане при нарушение по глава трета и четвърта и по чл. 101 и 102 от ДФЕС

Създаден е специален раздел относно отговорността за непозволено увреждане вследствие на нарушение по глава трета и четвърта от ЗЗК и чл. 101 и 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

Прехвърляне на надценка

Посочва се, че всеки, който е претърпял вреди, независимо дали е пряк или непряк купувач, има право на обезщетение.

Обезщетението за претърпените загуби на всяко ниво от веригата на доставки не може да надвишава надценката на това ниво. Увреденото лице има право на обезщетение и за пропуснатите ползи. Съдът определя размера на надценката, която е била прехвърляне на друго ниво на веригата на доставки.

Определяне на размера на вредите

По искане на съда Комисията за защита на конкуренцията в рамките на своята компетентност му оказва съдействие във връзка с определянето на размера на вредите, когато това е необходимо за защита на интересите на увреденото лице.

Създадена е презумпция, че до доказване на противното картелът причинява вреди. Тази презумпция обаче не важи за останалите нарушения по глава трета и четвърта от ЗЗК и чл. 101 и 102 от ДФЕС.

Действие на решенията на органите за защита на конкуренцията или на съдилищата на държавите-членки на ЕС

Влязло в сила решение на органа за защитата на конкуренция или на съд на друга държава-членка на ЕС, с което се установява нарушение на правото на конкуренция, може да бъде представено като доказателство в производство за обезщетение на вреди. До доказване на противното съдът следва да приеме за установено факта на нарушението и нарушителя.

Солидарна отговорност

Предвидена е солидарна отговорност, когато нарушението на правото на конкуренцията е извършено от две или повече предприятия или сдружения от предприятия.

Специални правила за малките и средни предприятия

Създадени са някои специални правила относно отговорността на малките и средни предприятия по Закона за малките и средни предприятия.

Доказателства

Създаден е специален режим относно представянето, събирането и използването на доказателствата, в това число такива, които са били събрани по преписка на орган за защита на конкуренцията.

Имуществени санкции и глоби

Предвидени са имуществени санкции и глоби при липса на съдействие от страна на физически и юридически лица, трети лица или техните представители юридически лица.

Дефиниции

Въвеждат се редица дефиниции.

 ***

Делчев и Партньори

Настоящият Правен Бюлетин е изготвен единствено с информационна цел и не представлява правен съвет. Настоящата информация няма за цел да създава и получаването й не представлява отношения на адвокат и клиент. Читателите не бива да предприемат действия въз основа на настоящото, без да потърсят професионален съвет.