Legal Alert – Social Security Changes 2016 (BG)Форма на представяне на документите 

Освен това са въведени и нови правила относно формата на представяне на документите и данните за изплащане на обезщетенията, като:

  1. До два документа могат да се представят на хартиен носител, на електронен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис;
  2. Повече от два документа се представят само на електронен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис;
  3. Повече от десет документа се представят само по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис;
  4. Осигурителните каси представят документите по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис.

Когато документите се представят по електронен път, това се извършва чрез уеб приложение, достъпно през интернет страницата на НОИ, или чрез използване на програмен продукт, разпространяван безплатно от НОИ, и с квалифициран електронен подпис.

Следва да се има предвид, че с влизането в сила на новата Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване от 1 януари 2016г. се въвеждат нови образци на декларациите, които осигурените лица трябва да представят на осигурителите във връзка с изплащането на обезщетенията за временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете.

  • Увеличаване на изискуемите възраст и осигурителен стаж за придобиване на право на пенсия 

От 1 януари 2016г. влизат в сила нови правила за придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. През тази година жените ще придобиват право на пенсия при навършване на възраст 60 години и 10 месеца и придобиване на 35 години и 2 месеца осигурителен стаж, а мъжете – при навършване на 63 години и 10 месеца и придобиване на 38 години и 2 месеца осигурителен стаж.

От 31 декември 2016 г. възрастта и осигурителният стаж ще се увеличават поетапно през всяка следваща година до достигане на 65-годишна възраст и за жените, и за мъжете и осигурителен стаж от 37 години за жените и 40 години за мъжете. След 31 декември 2037 г. възрастта за пенсиониране ще се обвързва с нарастването на средната продължителност на живота.  

  • Пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер 

От 2016г. лицата, които имат изискуемия осигурителен стаж за пенсиониране, но не са навършили изискуемата възраст, ще имат възможност по тяхно желание да се пенсионират до една година по-рано от навършване на възрастта за пенсиониране на основание чл. 68а от Кодекса за социално осигуряване („КСО”). В този случай, обаче пенсията се изплаща в намален размер пожизнено.

ИЗМЕНЕНИЯ В КОДЕКСА НА ТРУДА 

Във връзка със създаването на новия вид пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер в Кодекса на труда се създават нови основания за прекратяване на трудовото правоотношение от работодателя с предизвестие:

  • когато на служителя е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от КСО;
  • когато трудовото правоотношение е възникнало със служител, след като му е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от КСО.

Тези основания за аналогични с основанията за прекратяване на трудовия договор при придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по общия ред.

Освен това, отново с цел равно третиране на пенсионираните служители, независимо дали получават пенсия по общия ред или в намален размер, служителите, които при прекратяването на трудовите им договор отговарят на условията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а от КСО, също ще имат право на обезщетение при уволнение в размерите по чл. 222, ал. 3 от КТ – в двукратния размер на брутното възнаграждение в общия случай или в шесткратния размер на брутното възнаграждение, ако служителят е работил при същия работодател през последните 10 години.

 

Настоящият Правен Бюлетин е изготвен единствено с информационна цел и не представлява правен съвет. Настоящата информация няма за цел да създава и получаването й не представлява отношения на адвокат и клиент. Читателите не бива да предприемат действия въз основа на настоящото, без да потърсят професионален съвет.