Tax Alert – 2013 Changes to VAT Act (BG)ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ 

( В СИЛА ОТ 01 ЯНУАРИ 2013Г.) 

В брой 94/30.11.2012г. на Държавен Вестник е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), който влиза в сила на 01.01.2013г.

Някои от най-важните промени, въведени със Закона, са обобщени накратко по-долу.

1. Въвеждане на разпоредбите на Директива 2010/45/ЕС по отношение на правилата за фактуриране 

  • приложими правила относно документирането на доставките

Част от измененията на ЗДДС са направени във връзка с въвеждането в националното законодателство на разпоредбите на Директива 2010/45/ЕС, която съдържа някои нови правила по отношение на фактурирането.

Новите разпоредби по отношение на фактурирането изрично поясняват правилата на коя държава-членка са приложими при документирането на доставките, като общото правило е, че фактурирането се подчинява на правилата на държавата, на чиято територия се извършва доставката. Изключенията от това общо правило касаят случаите, когато данъкът за доставката е изискуем от получателя (при т.нар. обратно начисляване) – в този случай се прилагат правилата на държавата-членка, където е установен доставчикът.

  • електронни фактури 

С цел насърчаването на използване на електронните фактури и равното им третиране с хартиените фактури са приети редица разпоредби относно електронното фактуриране. Уточнено е, че гарантирането на автентичността на произхода, целостта на съдържанието и четливостта на електронните фактури могат да се осигуряват чрез какъвто и да е бизнес контрол, стига той да установява надежда одитна следа между фактурата и доставката на стоки или услуги, а квалифицираният електронен подпис и електронния обмен на данни са посочени само като примерни подобни технологии.