Tax Alert – Changes to Tax and Social Security Procedure Code (CbCR) (BG)Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 

Aвтоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане

(в сила от 04.08.2017г.)

Със Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), в сила от 04.08.2017г., се въвеждат правилата на Директива (ЕС) 2011/16/ЕС, изменена и допълнена с Директива (ЕС) 2015/2376 и Директива (ЕС) 2016/881, за  автоматичен обмен на информация между данъчните администрации посредством отчети по държави.

Обхват на информацията

Автоматичният обмен на информация ще се извършва чрез отчети по държави с информация за разпределението на приходите, печалбите, активите и данъците на предприятията, които са част от многонационална група предприятия.

В срок до 31 октомври 2017г. Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите (НАП) трябва да издаде заповед, с която утвърждава формата за подаване на отчета по държави.

Задължени лица

Правилата, въведени с ДОПК, са адресирани към многонационалните групи предприятия (МГП), чиито дружества са местни лица за данъчни цели на различни държави членки на ЕС или трети страни, както и към предприятия от МГП с място на стопанска дейност в друга държава членка или трета страна, различни от тази на принципала.

Категории предприятия, които предоставят информация в България

Отчетът по държави се предоставя на Националната агенция за приходите от следните категории лица:

  • Крайно предприятие майка

Крайно предприятие майка (КПМ) на МГП, което е местно лице за данъчни цели на Република България и съгласно счетоводното законодателство има задължение да съставя консолидиран финансов отчет и няма друго съставно предприятие на тази МГП, което пряко или косвено упражнява контрол в това съставно предприятие, е задължено да подаде отчет в НАП.

Крайното предприятие майка предоставяв НАП отчет по държави, когато сумата на приходите на групата съгласно консолидирания финансов отчет надвишава 100 000 000 лв. за данъчната година, предхождаща отчетната данъчна година.

Ако крайното предприятие майка на МГП не е местно лице за данъчни цели на Република България, отчет по държави се подава в България от заместващо предприятие или съставно предприятие, когато сумата на приходите на групата надвишава 1 466 872 500 лв. (или 750 000 000 евро.).