Tax Alert – Changes to Tax and Social Security Procedure Code (CbCR) (BG)  • Заместващо предприятие майка

Задължението за подаване на отчет от заместващото предприятие, местно за данъчни цели е България, зависи от наличието на едно от следните условия:

  1. КПМ на е задължено да подава отчет по държава в юрисдикцията, на която е местно лице за данъчни цели;
  2. Юрисдикцията, на която КПМ е местно лице за данъчни цели, има влязъл в сила международен договор, по който България е страна, но в срока за подаване на отчета по държави за съответната отчетна данъчна година няма влязло в сила специално международно споразумение;
  3. Налице е системно неизпълнение от страна на юрисдикцията, на която КПМ е местно лице за данъчни цели, за което изпълнителният директор на Националната агенция за приходите е уведомил съставното предприятие, което е местно лице за данъчни цели на Република България.

 

  • Съставно предприятие

Ако при някое от горните условия МГП не подава отчет по държави чрез заместващо предприятие, отчетът се подава от съставно предприятие, което е местно лице за данъчни цели на Република България.

Когато една МГП има няколко съставни предприятия, които са местни лица за данъчни цели на Република България и/или друга държава членка и е налице някое от гореизброените условия, МГП може да определи едно от тези съставни предприятия да подаде отчета по държави.

Когато определеното съставно предприятие е местно лице за данъчни цели на Република България, то уведомява изпълнителния директор на Национална агенция за приходите, че с подаването на отчета е изпълнено и съответното задължение на всички съставни образувания, които са местни лица за данъчни цели на България или на друга държава членка.

Срок за подаване на отчета по държави

Отчетът по държави се предоставя ежегодно по електронен път до Изпълнителния директор на НАП от предоставящо информация предприятие в 12-месечен срок, считано от края на отчетната данъчна година за МГП.

Първият отчет по държави се подава от крайното предприятие майка или от заместващото предприятие майка за данъчната година на МГП, започваща на 1 януари 2016г., в 12-месечен срок, считано от края на отчетната данъчна година.  Следователно, първият отчет по държави следва да се подаде в НАП до 31 декември 2017г.

Когато предоставящото информация предприятие е съставно предприятие, различно от крайното предприятие майка или от заместващото предприятие майка, първият отчет по държави се подава за отчетната данъчна година, започваща на 1 януари 2017г., до 31 декември 2018г.