Tax Alert – Changes to Tax and Social Security Procedure Code (CbCR) (BG)Задължение и срок за уведомяване

Съставно предприятие на МГП, което е местно лице за данъчни цели на България, уведомява Изпълнителния директор на НАП дали е КПМ, заместващо предприятие майка или съставно предприятие, което има задължение да подава отчет по държави, не по-късно от последния ден на отчетната данъчна година.

Уведомление се подава и от съставно предприятие, определено от МГП за подаване на отчет в случаите, когато една МГП има няколко съставни предприятия, които са местни лица за данъчни цели на Република България и/или друга държава членка.

Съставно предприятие, което е местно лице за данъчни цели на България, но не е крайно предприятие майка, заместващо предприятие или съставно предприятие, което има задължение да подава отчет по държави, уведомява Изпълнителния директор на НАП за предоставящото информация предприятие и държавата членка, включително България, съответно юрисдикцията, на която то е местно лице за данъчни цели, не по-късно от последния ден на отчетната данъчна година на МГП. Такова уведомление подават и съставните предприятия на МГП, които са местни лица за данъчни цели на България и не са определени от МГП да подават отчет по държави.

Първото уведомление за отчетната данъчна година, започваща на 1 януари 2016г., се подава в срок до 31 декември 2017г.

Санкции

Предоставящо информация предприятие, което не предостави отчет по държави в предвидения срок, се наказва с имуществена санкция в размер от 100 000 лв. до 200 000лв., а при повторно нарушение – от 200 000 лв. до 300 000 лв.

Предоставящо информация предприятие, което не посочи или посочи неверни или непълни данни или обстоятелства в отчета по държави, се наказва с имуществена санкция в размер от 50 000 лв. до 150 000 лв., а при повторно нарушение – от 100 000 лв. до 250 000 лв. Това наказание се налага и в случаите, когато непълните или неверни данни се дължат на отказ на крайното предприятие майка да предостави информация.

Съставно предприятие, което не изпълни задължението си за уведомяване,че крайното предприятие майка е отказало да предостави необходимата информация, се наказва с имуществена санкция в размер на 10 000 лв., а при повторно нарушение – 15 000 лв.

Съставно предприятие което не изпълни задължение за уведомяване, се наказва с имуществена санкция в размер от 50 000 до 150 000 лв., а при повторно нарушение – от 100 000 лв. до 200 000 лв.

***

Делчев и партньори

Настоящият Данъчен Бюлетин е изготвен единствено с информационна цел и не представлява правен съвет. Настоящата информация няма за цел да създава и получаването й не представлява отношения на адвокат и клиент. Читателите не бива да предприемат действия въз основа на настоящото, без да потърсят професионален съвет.