Tax Alert – Changes to VAT Act 2016 (BG)В кои случаи личното използване на стоки и услуги е освободено от облагане с ДДС?  

Сега действащият ЗДДС предвижда редица изключения, които продължават да се прилагат:

  • предоставянето на специално, работно, униформено и представително облекло и на лични предпазни средства от работодателя на неговите работници и служители, включително на тези по договори за управление, за целите на икономическата дейност на лицето;
  • безвъзмездното предоставяне на транспортно обслужване от местоживеенето до местоработата и обратно от работодател на неговите работници и служители, включително на тези по договори за управление, когато е за целите на икономическата дейност на лицето.

С промените, в сила от 2016г., е въведено и още едно изключение, като от облагане с данък е изключено предоставянето на стока или услуга за лични нужди или за цели, различни от икономическата дейност на данъчно задълженото лице, когато то е предизвикано от крайна нужда или непреодолима сила. В този случай безвъзмездното използване няма да се счита за възмездна доставка и няма да се облага с данък.

Кога настъпва данъчното събитие за личното използване на стоки и услуги? 

Промените в ЗДДС предвиждат данъчното събитие на приравнената възмездна доставка на услуга за лично ползване да настъпва в последния ден от месеца, през който е предоставена услугата.

Колкото до личното ползване на стока, данъчното събитие настъпва според досега действащите правила, а именно – на датата на отделянето или предоставянето на стоката за лично ползване.

Каква е данъчната основа на доставката при лично използване на стоки и услуги? 

Според и досега действащите правила данъчната основа при доставка на стоки за лично ползване и при безвъзмездно прехвърляне на собствеността върху стоки на трети лица е равна на данъчната основа при придобиването на стоката или на себестойността и.

Колкото до данъчната основа при доставката на услуги за лични нужди, сега действащото правило, според което данъчната основа е сумата на направените преки разходи по извършването на услугата, е допълнено, като е уточнено, че при определянето на сумата на направените преки разходи на използваните стоки, които са или биха били дълготрайни активи по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане, ако се използваха в дейността на лицето, се взема предвид разход за изхабяването им като част от данъчната основа, върху която е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит, изчислен за всеки данъчен период по линейния метод за период 5 години, считано от данъчния период, през който е упражнено правото на данъчния кредит включително за движими вещи, съответно за период от 20 години – за недвижимите вещи.

Какво се случва, ако стоките и услугите се използват едновременно и за независимата икономическа дейност на данъчно задълженото лице? 

Гореописаните правила се прилагат в случаите, в които стоките и услугите се използват изцяло за лични нужди или за цели, различни от икономическата дейност на данъчно задължените лица. С измененията на ЗДДС е уточнено как следва да се действа в случаите, в които стоките и услугите се използват както за лична употреба, така и за независимата икономическа дейност на лицата, което всъщност е най-често срещаният случай, когато се касае за служебни автомобили, компютри, мобилни телефони и други подобни.

Според новите правила при едновременно използване на стоки и/или услуги и за независима икономическа дейност за целите на определянето на преките разходи, които формират данъчната основа на услугата по лична употреба, данъчната основа се разпределя пропорционално в зависимост от степента на използване на съответната стока и/или услуга за лични нужди на собственика, на работниците и служителите или за цели, различни от независимата икономическа дейност.

За съжаление, законът не дава ясни правила за това пропорционално разпределение според степента на използване на стоките и услугите, което вероятно ще създаде несигурност при изчислението на данъчната основа от данъчно задължените лица и при данъчен контрол.