Act on the measures during the state of emergency summary (BG)Кратко обобщение на мерките, въведени със Закона за
мерките и действията по време на извънредното
положение поради COVID-19

 

За периода на извънредното положение се въвеждат редица мерки със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, публикуван в Държавен вестник, бр. 28 от 24.03.2020г. По-долу е кратко резюме на някои от тези мерки.

Спиране на срокове

За периода извънредното положение спират да текат следните срокове:

  • процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства;
  • давностните и други срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти (физически лица и дружества), с изключение на сроковете по Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания;
  • сроковете за изпълнение на указания, дадени от административен орган.

Удължаване на срокове

Действие на административни актове

Действието на всички административни актове, което е ограничено със срок и изтича по време на извънредното положение, се удължава с един месец, считано от края на извънредното положение.

Законови срокове

Всички законови срокове, различни от описаните по-горе (т.е. тези, които спират да текат), които:

  • изтичат по време на извънредното положение; и
  • са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения от частноправни субекти;

се удължават с един месец, считано от края на извънредното положение.

Решения на ТЕЛК

Всички решения на ТЕЛК за определяне на трайно намалена работоспособност/ вид и степен на увреждане за срок, който изтича по време на извънредното положение, остават валидни до изтичане на 2 месеца от отмяната на извънредното положение.

Срокове за подаване на документи по Кодекса за социално осигуряване

Документи/заявления за/свързани с обезщетения по Кодекса за социално осигуряване, ще се считат за надлежно подадени, ако са подадени от осигурените лица в срок от с 14 дни от края на извънредното положение.

Удължаване на срока на валидност на лични карти и свидетелства за управление на МПС

Срокът на валидност на всички лични карти и свидетелства за управление на МПС, които изтичат в периода от 13.03.2020г. до 31.10.2020г., се удължава с 6 месеца.

Мерки, свързани с принудителни изпълнителни производства

Всички обявени публични продажби и въводи във владение по изпълнителни производства се спират и се обявяват наново след края на извънредното положение..

По време на извънредното положение не се налагат запори върху трудови възнаграждения и пенсии, на банкови сметки на физически лица и на лечебни заведения, обезпечителни мерки върху медицинска апаратура и
оборудване, както и извършването на описи на движими вещи и недвижими имоти, собственост на физически лица, освен за задължения за издръжка, за вреди от непозволено увреждане и за вземания за трудови възнаграждения.

Лихви, неустойки и други последствия от неплащане

До отмяната на извънредното положение не се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на частноправни субекти, включително лихви и неустойки за забава, както и непаричните последици като предсрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи.

Нотариални производства

Нотариалните производства се ограничават до такива, които са неотложни. Липсва яснота кои производства не/могат да бъдат отложени.

Неприложимост на Закона за обществените поръчки

Законът за обществени поръчки не се прилага при закупуване на хигиенни материали, дезинфектанти, медицински изделия и лични предпазни средства, необходими за обезпечаване на противоепидемичните мерки; както и при закупуване на медицински изделия, медицинска и лабораторна апаратура, необходими за диагностика и лечение на заразените пациенти, консумативите за тях, както и дейности, свързани с внедряването им; както и за дейности по обезвреждане на болнични отпадъци и пестициди.

 

 

Настоящият Правен Бюлетин е изготвен от Адвокатско Дружество “Делчев и партньори” единствено с информационна цел и не представлява правен съвет. Настоящата информация няма за цел да създава и получаването й не представлява отношения на адвокат и клиент. Читателите не бива да предприемат действия въз основа на настоящото, без да потърсят професионален съвет.