Changes in the obligations and contracts act (BG)

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ В брой 102/01.12.2020г. на Държавен вестник е обнародван Закон за допълнение на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), в сила от 1 юни 2021г. Допълненията касаят предвиждането на абсолютна погасителната давност на парични вземания срещу физически лица.   I. АБСОЛЮТНА ПОГАСИТЕЛНА ДАВНОСТ Съгласно новосъздадения чл. 112 ЗЗД, с изтичането на десетгодишна давност се погасяват парични вземания срещу физически лица, независимо от прекъсването ѝ, освен когато задължението е отсрочено или разсрочено.   II. ИЗКЛЮЧЕНИЯ В чл. 112 ЗЗД са изчерпателно изброени следните вземания, които са изключени от приложното поле на абсолютната погасителна давност: от … Continue reading

Changes in the obligations and contracts act (EN)

CHANGES IN THE OBLIGATIONS AND CONTRACTS ACT Certain amendments to the Obligations and Contracts Act which shall enter into force on 01.06.2021, were promulgated in State Gazette No. 102/01.12.2020. The amendments concern the introduction of an absolute statutory limitation period for receivables against natural persons.   I. ABSOLUTE STATUTORY LIMITATION PERIOD According to the newly established Article 112 of the Obligations and Contracts Act, all receivables against natural persons are time-barred with the expiry of a 10-year statutory limitation period, regardless of the interruption of the latter, except when the obligation has been rescheduled or deferred.   II. EXCEPTIONS Under … Continue reading

New technologies and personal data protection – legislation and practical application (BG)

“New technologies and personal data protection – legislation and practical application (BG)” – Article in Bulgarian by lawyer Maria-Magdalena Markova.       This Tax Alert has been prepared by DELCHEV & PARTNERS for information purposes only and does not constitute legal advice. This information is not intended to create, and receipt of it does not constitute, an attorney-client relationship. Readers should not act upon this without seeking professional counsel.  

Legal aspects of stable coins (BG)

“Legal aspects of stable coins” – Article in Bulgarian by lawyer Maria-Magdalena Markova.         This Tax Alert has been prepared by DELCHEV & PARTNERS for information purposes only and does not constitute legal advice. This information is not intended to create, and receipt of it does not constitute, an attorney-client relationship. Readers should not act upon this without seeking professional counsel.  

Reduced VAT rate on restaurant services, books and baby food (EN)

Introduction of Reduced VAT rate on Certain Supplies as a Temporary Tax Measure due to COVID-19   After the restrictions imposed due to COVID-19 emergency situation hit hard the Bulgarian business and many were forced to close down or suffered significant losses, a temporary fiscal measure was passed through the Parliament introducing reduced VAT rate on certain supplies of goods and services. The measure is announced as a temporary solution to combat the economic stagnation due to the Coronavirus situation and help the most affected businesses recover.   Supplies subject to the reduced 9% VAT rate The reduced VAT rate is … Continue reading

Mass Dismissals Under Bulgarian Law (BG)

Масови уволнения съгласно българското право   Какво са масови уволнения? Според Кодекса на труда масови уволнения са налице, ако са изпълнени следните критерии: Критерий 1а: определен брой на служителите, чиито трудови договори са прекратени; и Критерий 1б: определен брой на заетите в предприятието в месеца, предхождащ масовите уволнения. Хипотезите са: най-малко 10 уволнени служители, ако броят на заетите в предприятието в месеца, предхождащ масовите уволнения, е най-малко 20 и не повече от 100; най-малко 10% уволнени от общия брой на служителите, ако броят на заетите в предприятието в месеца, предхождащ масовите уволнения, е най-малко 100 и не повече от 300; … Continue reading

Mass Dismissals Under Bulgarian Law (EN)

Mass Dismissals Under Bulgarian Law   What are mass dismissals? According to the Bulgarian Labour code mass dismissals are at hand, if the following criteria are met: Criterion 1a: a certain number of employees whose employment agreements are terminated; and Criterion 1b: a certain total number of the employees in the enterprise in the month preceding the mass dismissals. The hypotheses are, as follows: at least 10 dismissed employees, if the total number of the employees in the enterprise in the month preceding the mass dismissals is at least 20 and not higher than 100; at least 10% dismissed employees … Continue reading

Amendments in the Act on the state of emergency measures summary (BG)

Кратко обобщение на промените в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение поради COVID-19   На 24.03.2020г. в „Държавен вестник“ беше публикуван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение („Закон“). На 09.04.2020 в „Държавен вестник“ беше публикувано изменение на Закона. По-долу е направено кратко резюме на някои от измененията в Закона. Лихви, неустойки и други последствия от неплащане Стеснява се обхватът на договорите, по които не текат лихви за забава, не се начисляват неустойки за забава, няма възможност за разваляне поради неплащане, за обявяване на предсрочна изискуемост и за изземване на вещи. Досега: До … Continue reading

Amendments in the Act on the state of emergency measures summary (EN)

Brief summary of the Amendments in the Act on the Measures and Actions During the Declared State of Emergency due to COVID-19   The Act on the Measures and Actions During the Declared State of Emergency was published in the State Journal on 24.03.2020 (“Act”). On 09.04.2020 an amendment of the Act was published in the State Journal. A brief summary of some of the changes in the Act follows hereinbelow. Interests, Liquidated Damages and Other Consequences of Non-Payment The scope of the agreements under which no interests and liquidated damages for late payment are due, which cannot be terminated … Continue reading

State financial aid to employers under emergency measures (BG)

Цялата статия на следния линк: “Компенсации за работодатели с цел запазване на заетостта при извънредното положение”   Настоящият Правен Бюлетин е изготвен от Адвокатско Дружество “Делчев и партньори” единствено с информационна цел и не представлява правен съвет. Настоящата информация няма за цел да създава и получаването й не представлява отношения на адвокат и клиент. Читателите не бива да предприемат действия въз основа на настоящото, без да потърсят професионален съвет.