Act on the measures during the state of emergency summary (BG)

Кратко обобщение на мерките, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение поради COVID-19   За периода на извънредното положение се въвеждат редица мерки със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, публикуван в Държавен вестник, бр. 28 от 24.03.2020г. По-долу е кратко резюме на някои от тези мерки. Спиране на срокове За периода извънредното положение спират да текат следните срокове: процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства; давностните и други срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти … Continue reading

Act on the measures during the state of emergency summary (EN)

Brief summary of the measures under the Act on the Measures and Actions During the Declared State of Emergency due to COVID-19   A number of measures have been introduced under the Act on the Measures and Actions During the Declared State of Emergency published in State Journal, issue 24 dated 24.03.2020. A brief summary of some of these measures follows hereinbelow. Suspension of Terms The following terms are suspended for the period of emergency: all court proceedings terms, artbitration proceedings terms and executive proceedings terms; all limitation terms and other terms under legislative acts the expiration of which leads … Continue reading

State of Emergency Employment Measures (BG)

  Мерки спрямо работодателите и служителите по време на обявеното извънредно положение поради COVID-19   Във връзка с обявеното с решение от 13 март 2020г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, за периода на извънредното положение се въвеждат редица мерки спрямо служителите и работодателите по смисъла на Кодекса на труда. По-долу сме обобщили най-важните въпроси и отговори във връзка с извънредните мерки. Кои дейности се забраняват изцяло по време на извънредното положение (тоест за периода 13 март – 13 април 2020г.)? По време на извънредното положение се забранява изцяло достъпа до определени обекти и определени дейности, което означава, … Continue reading

State of Emergency Employment Measures (EN)

Measures Directed at Employers and Employees during the Declared State of Emergency due to COVID-19   In relation to the state of emergency in the Republic of Bulgaria declared pursuant to a decision of 13 March 2020 of the National Assembly, for the duration of the state of emergency, a number of measures are introduced with regard to employees and employers within the meaning of the Labor Code. Below we have summarized the most important questions and answers regarding the emergency measures. Which activities are completely banned during the state of emergency (i.e. for the period 13 March – 13 … Continue reading

Tax Alert – Changes to the VAT Act (EN)

Changes to the VAT Act Deferred accrual of VAT upon import As of 1 July 2019 Bulgaria will apply the so called deferred accrual of VAT (or reverse-charge mechanism) upon importation of certain goods (reference to art. 211 of the EU VAT Directive). The newly introduced rules would be applicable to certain categories of taxable persons and in respect of importation of the goods listed in Appendix No. 3 to the VAT Act. The list of goods includes ferrous and non-ferrous metals, ores, organic and non-organic chemical products (ie. the goods as per Chapter 25, 26, 28, 29, and Chapter … Continue reading

Legal Alert – Persons with Disabilities Act (EN)

Employer’s Obligations under the Newly-Adopted Persons with Disabilities Act On 01.01.2019 an entirely new Persons with Disabilities Act entered into force. It introduces important obligations for employers which aim to guarantee employment to permanently disabled persons with more than 50% disability type and degree certified by the medical expertise bodies. The terms and conditions for execution of the employers’ obligations would be set in the implementing regulation to the Persons with Disabilities Act which must be adopted until 31 March 2019. The new obligations will practically come into effect after the adoption of the implementing regulation. What are the new … Continue reading

Legal Alert – Persons with Disabilities Act (BG)

Задължения за работодателите съгласно новия Закон за хората с увреждания На 01.01.2019г. влезе в сила изцяло новият Закон за хората с увреждания („ЗХУ”), който въвежда и важни задължения за работодателите, целящи да гарантират трудовата заетост на хората с трайни увреждания с над 50% вид и степен на увреждане съгласно решение на медицинската експертиза. Условията и редът за изпълнението на задълженията на работодателите следва да се уредят в правилника за прилагане на ЗХУ, който трябва да бъде приет до 31 март 2019г. На практика новите задължения ще започнат да се изпълняват след приемането на правилника. Какви са новите задължения за работодателите? … Continue reading

Declaration of Beneficial owner (EN)

Declaration of Beneficial Owner Тhe new Measures against Money Laundering Act (“MAMLA”), promulgated in the State Gazette, issue 27, dated 27 March 2018, in force as from 31 March 2018, provides for a requirement for legal entities or other legal formations, established in the Republic of Bulgaria, to declare their beneficial owners with the Commercial Register and Register of Non-Profit Legal Entities, respectively with the Bulstat Register. This new Act transposes the provisions of Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for … Continue reading

Declaration of Beneficial owner (BG)

Деклариране на действителен собственик Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари (“ЗМИП”), обнародван в ДВ, бр.27 от 27.03.2018г. и в сила от 31.03.2018г., въвежда изискване за учредените в Република България юридически лица и други правни образувания да обявят действителните си собственици по партидите си в Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, респективно в регистър Булстат. Новият ЗМИП въвежда изисквания на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20.05.2015г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (“Директивата“) и отменя действащия към момента Закон за … Continue reading

Tax Alert – Sales Management Software (EN)

New Requirements to Sales Management Software in Sales Outlets As from 28 December 2018 the Bulgarian tax legislation introduced new requirements for sales management software, producers thereof and merchants who use such software in their business. Whom do the new requirements apply to? The new requirements apply to sales management software (“SM Software”) understood as software or a module thereof, irrespective of the technologies for its realization, used for processing information about sales of goods and/or provision of services in sales outlets, where the issue of a cash receipt for the payment is required. In practice this covers all sales … Continue reading