Amendments in the Act on the state of emergency measures summary (BG)Кратко обобщение на промените в Закона за мерките и
действията по време на извънредното положение
поради COVID-19

 

На 24.03.2020г. в „Държавен вестник“ беше публикуван Закон за мерките и действията по време на извънредното положение („Закон“). На 09.04.2020 в „Държавен вестник“ беше публикувано изменение на Закона. По-долу е направено кратко резюме на някои от измененията в Закона.

Лихви, неустойки и други последствия от неплащане

Стеснява се обхватът на договорите, по които не текат лихви за забава, не се начисляват неустойки за забава, няма възможност за разваляне поради неплащане, за обявяване на предсрочна изискуемост и за изземване на вещи.

Досега:

До отмяната на извънредното положение не се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на
частноправни субекти, включително лихви и неустойки за забава, както и непаричните последици като
предсрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи.

Промяна:

До отмяната на извънредното положение при забава за плащане на задължения от частноправни субекти, длъжници по договор за кредит и други форми на финансиране (факторинг, форфетинг и др.), предоставени от банки и финансови институции, включително когато вземанията са придобити от други банки, финансови институции или трети лица, и по договори за лизинг, не се начисляват лихви за забава и неустойки, задължението не може да бъде обявено за предсрочно изискуемо и договорът не може да бъде развален поради неизпълнение, както и не може да бъдат изземвани вещи.

Спиране на срокове

Променя се обхватът на сроковете, които спират да текат.

Досега:

За периода на извънредното положение спират да текат следните срокове:

  • процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства с изключение на лимитиран кръг срокове по наказателни производства;
  • давностните и други срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти (физически лица и дружества),
    с изключение на сроковете по Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания;
  • сроковете за изпълнение на указания, дадени от административен орган.

Промяна:

За периода на извънредното положение:

  • съдебни, арбитражни и други срокове спират да текат, с изключение на срокове, изброени в приложение към Закона (основно срокове, предвидени в наказателни производства, някои срокове по административни съдебни производства, срокове по обезпечителни производства);
  • спират да текат давностни срокове, с които се погасяват или придобиват права от частноправни субекти;
  • oтпада правилото, че спират да текат срокове за изпълнение на указания, дадени от административни органи.

Срокове, спрени по силата на първоначалната редакция на Закона, продължават да текат след изтичането на 7 дни от обнародването му в „Държавен вестник”.

Спиране на срокове за изготвяне на вътрешни правила съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари

Въвежда се изцяло нов текст, съгласно който до отмяната на извънредното положение спират да текат сроковете за изработване на вътрешни правила съгласно изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Задължение за изготвяне на такива вътрешни правила имат лицата, които са изрично изброени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, сред които са търговците на едро, банки и др.

Най-общо, срокът за изготвянето на такива вътрешни правила е 6 месеца от публикуването на резултатите от националната оценка на риска на интернет страницата на Държавна агенция „Национална сигурност”. Резултатите от тази оценка бяха публикувани на интернет страницата на интернет страницата на Държавна агенция „Национална сигурност” на 09.01.2020г., т.е. първоначалният срок щеше да изтече на 09.07.2020г.

 

 

Настоящият Правен Бюлетин е изготвен от Адвокатско Дружество “Делчев и партньори” единствено с информационна цел и не представлява правен съвет. Настоящата информация няма за цел да създава и получаването й не представлява отношения на адвокат и клиент. Читателите не бива да предприемат действия въз основа на настоящото, без да потърсят професионален съвет.