Changes in the obligations and contracts act (BG)ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ

В брой 102/01.12.2020г. на Държавен вестник е обнародван Закон за допълнение на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), в сила от 1 юни 2021г. Допълненията касаят предвиждането на абсолютна погасителната давност на парични вземания срещу физически лица.

 

I. АБСОЛЮТНА ПОГАСИТЕЛНА ДАВНОСТ

Съгласно новосъздадения чл. 112 ЗЗД, с изтичането на десетгодишна давност се погасяват парични вземания срещу физически лица, независимо от прекъсването ѝ, освен когато задължението е отсрочено или разсрочено.

 

II. ИЗКЛЮЧЕНИЯ

В чл. 112 ЗЗД са изчерпателно изброени следните вземания, които са изключени от приложното поле на абсолютната погасителна давност:

  • от търговската дейност на еднолични търговци или на физически лица – съдружници в дружество по чл. 35;
  • за непозволено увреждане;
  • за неоснователно обогатяване;
  • за издръжка;
  • за трудово възнаграждение;
  • за обезщетения по Кодекса на труд;
  • по повод приватизационна сделка;
  • по повод имущество, реституирано по реда на нормативен акт.

 

III. ПРИЛОЖЕНИЕ НА АБСОЛЮТНАТА ПОГАСИТЕЛНА ДАВНОСТ

По отношение на абсолютната погасителна давност приложение намира чл. 115 ЗЗД, в който изчерпателно са изброени случаите, в които давност не тече, в т.ч. за вземания за обезщетение на юридически лица срещу техните управители, докато последните са на служба, докато трае съдебният процес относно вземането, между съпрузи и пр.

Спрямо абсолютната погасителна давност се прилагат и разпоредбите на чл. 118 ЗЗД, според който, ако длъжникът изпълни задължението си след изтичането на давността, той няма право да иска обратно платеното, макар и в момента на плащането да не е знаел, че давността е изтекла.

За заварените случаи давността по чл. 112 ЗЗД започва да тече от деня, в който вземането е станало изискуемо. При висящо изпълнително производство давността започва да тече от първото действие по изпълнението, а когато такова не е образувано – от деня на влизането в сила на акта, с който е признато вземането.

 

 

Настоящият Правен Бюлетин е изготвен от Адвокатско Дружество “Делчев и партньори” единствено с информационна цел и не представлява правен съвет. Настоящата информация няма за цел да създава и получаването й не представлява отношения на адвокат и клиент. Читателите не бива да предприемат действия въз основа на настоящото, без да потърсят професионален съвет.