Changes to Tax and Social Security Procedure Code (BG)Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, свързани с отговорността на трети лица за данъци и осигуровки

С промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), в сила от 4 август 2017г., се разширява кръгът на лицата, които отговарят заедно със задълженото юридическо лице за непогасени задължения за данъци и осигурителни вноски.

Отговорност на мажоритарни съдружници или акционери поради намаляване на имуществото на задълженото лице

Мажоритарните съдружници или акционери (с изключение на негласувалите или гласувалите против) ще носят отговорност за непогасени задължения за данъци и/или задължителни осигурителни вноски.

В тази връзка в Допълнителните разпоредби на ДОПК е предвидено определение за “Мажоритарен съдружник или акционер”, което включва лице, упражняващо контрол като:

  • притежава пряко или косвено или по силата на споразумение с друго лице повече от половината от гласовете в общото събрание на друго лице, или
  • има възможност да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния или контролния орган на друго лице, или
  • има възможност да ръководи, включително чрез или заедно с дъщерно дружество по силата на устав или договор, дейността на друго лице, или
  • като акционер или съдружник в едно дружество контролира самостоятелно по силата на сделка с други съдружници или акционери в същото дружество повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на дружеството, или
  • може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във връзка с дейността на дружеството.

Когато няма акционер или съдружник, който упражнява контрол, за мажоритарен съдружник или акционер се смята всеки съдружник или акционер, притежаващ 15 или повече процента от дяловете или акциите.