Legal Alert – Changes to the Commerce Act – Combating Late Payments (BG)ОБЕЗЩЕТЯВАНЕ НА КРЕДИТОРА ПРИ ЗАБАВЕНО ПЛАЩАНЕ ОТ ДЛЪЖНИКА 

Измененията в ТЗ въвеждат ново правомощие за изправния кредитор за справедливо обезщетяване на вредите от забавеното плащане на длъжника, което съществува паралелно и независимо от общите облигационни правила за обезщетяване на накърнения кредиторов интерес.

Когато кредиторът е изпълнил задълженията си, а длъжникът е в забава за плащане, кредиторът има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, както и на обезщетение за разноски за събиране на вземането в размер на не по-малко от 80 лева, без да е необходима покана.

Това правило се прилага, доколкото не е уговорено друго между страните по сделката, т.е. все пак отговорността на длъжника в тези случаи може да бъде ограничавана. Но това „друго” не може да представлява явна злоупотреба с интереса на кредитора и да накърнява добрите нрави. Например, според Директивата такава ще е налице винаги, когато страните уговарят, че кредиторът изобщо няма право на каквито и да е разноски по събиране на вземанията си.

Когато длъжник е публичен възложител, всяко ограничаване на отговорността му ще бъде недействително.

 

Настоящият Правен Бюлетин е изготвен единствено с информационна цел и не представлява правен съвет. Настоящата информация няма за цел да създава и получаването й не представлява отношения на адвокат и клиент. Читателите не бива да предприемат действия въз основа на настоящото, без да потърсят професионален съвет.