Mass Dismissals Under Bulgarian Law (BG)Масови уволнения съгласно българското право

 

Какво са масови уволнения?

Според Кодекса на труда масови уволнения са налице, ако са изпълнени следните критерии:

Критерий 1а: определен брой на служителите, чиито трудови договори са прекратени; и

Критерий 1б: определен брой на заетите в предприятието в месеца, предхождащ масовите уволнения.

Хипотезите са:

  • най-малко 10 уволнени служители, ако броят на заетите в предприятието в месеца, предхождащ масовите уволнения, е най-малко 20 и не повече от 100;
  • най-малко 10% уволнени от общия брой на служителите, ако броят на заетите в предприятието в месеца, предхождащ масовите уволнения, е най-малко 100 и не повече от 300;
  • най-малко 30 уволнени служители, ако броят на заетите в предприятието в месеца, предхождащ масовите уволнения, е 300 или повече.

Критерий 2: Определен период, в рамките на който са прекратени трудовите договори В общия случай периодът е 30 дни.

Критерий 3: Правните основания, на които са прекратени трудовите договори,  трябва да са по преценка на работодателя и да са по причини, които не са свързани с конретен работник или служител.

Такива, например, са:

  • съкращаване в щата;
  • намаляване обема на работа;
  • закриване на част от предприятието;
  • спиране на работа за повече от 15 работни дни;
  • закриване на цялото предприятие и др.

Същестува разбиране, че прекратяване по реда на чл. 331 от Кодекса на труда (по инициатива на работодателя срещу обезщетение от минимум 4 заплати) също може да попадне в обхвата на тази дефициния.

Какви задължения най-общо има работодателят?

Работодателя има задължение да:

1. предостави определена писмена информация на представителите на синдикалните организации и на представителите на работниците и служителите (включително, но не само информация за причините за предвижданите уволнения, броя на служителите, които ще бъдат уволнени, дължимите обезщетения,
свързани с уволненията и др.);

2. проведе консултации с представителите на синдикалните организации и на представителите на работниците и служителите и да положи усилия за постигане на споразумение с тях, за да се избегнат или ограничат масовите уволнения и да се смекчат последиците от тях. Консултациите се провежда поне 45 дни преди
извършването на масовото уволнение;

3. изпрати уведомление до Агенция по заетостта за предвидените масови уволнения с определено съдържание поне 30 дни преди извършване на уволненията. Копие от уведомлението се предоставя на представителите на синдикалните организации и на представителите на работниците и служителите;

Предвидените масови уволнения се извършват не по-рано от 30 дни след уведомяване на Агенцията по заетостта, независимо от сроковете на предизвестие.

Възможни последици от неспазване на посочените задължения

Възможните последици включват:

  • налагане на имуществена санкция на работодателя (и потенциално на виновното длъжностно лице (в общия случай управителя)) за нарушение на трудовото законодателство;
  • 200 лева санкция за всеки уволнен служител без предварително уведомление до Агенция по заетостта. При голям брой уволнени служители санкцията може да се окаже съществена по размер.

 

 

 

Настоящият Правен Бюлетин е изготвен от Адвокатско Дружество “Делчев и партньори” единствено с информационна цел и не представлява правен съвет. Настоящата информация няма за цел да създава и получаването й не представлява отношения на адвокат и клиент. Читателите не бива да предприемат действия въз основа на настоящото, без да потърсят професионален съвет.