State of Emergency Tax Measures in Bulgaria (BG)Данъчни мерки
във връзка с обявеното извънредно положение поради COVID-19

 

Във връзка с извънредното положение, обявено в Република България с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание, се въвеждат редица данъчни мерки. По-долу сме обобщили най-важните от тях.

Удължаване на сроковете, свързани с финансовата и данъчната отчетност

  • Задължения, свързани с изготвянето и подаването на годишните финансови отчети и годишните данъчни декларации по реда на ЗКПО

Срокът за изготвяне и подаване на годишните данъчни декларации и за внасянето на корпоративния данък по реда на ЗКПО за 2019г. се удължава до 30 юни 2020 г.
Срокът за деклариране и внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО се удължава до 30 юни 2020 г.

Годишният отчет за дейността на предприятията също се подава в срок до 30 юни 2020 г.

По отношение на декларирането на авансовите вноски по реда на ЗКПО се прилагат следните правила:

a. ако годишната данъчна декларация е подадена до 24 март 2020г., авансовите вноски се внасят във вече декларирания размер, като лицата могат да подадат декларация за промяната им;

b. ако годишната данъчна декларация бъде подадена до 15 април 2020 г., авансовите вноски се внасят съгласно декларирания в нея размер;

c. ако годишната данъчна декларация не бъде подадена до 15 април 2020 г., то лицата следва в този срок да подадат образеца на годишната данъчна декларация, като попълнят само частта за деклариране на авансовите вноски за 2020 г.

Срокът за публикуване на годишните финансови отчети на предприятията за 2019 г. се удължава до 30 септември 2020г., а предприятията, които не са осъществявали дейност през 2019 г., декларират това обстоятелство в срок до 30 юни 2020г. Също така се допуска подписите на съставителите и на одиторите на финансовите отчети, както и на ръководителите на предприятията, да са електронни подписи.

  • Задължения, свързани подаването на личните годишни данъчни декларации по реда на ЗДДФЛ

Едноличните търговци могат да подадат годишната си данъчна декларация за 2019 г. и да заплатят дължимия годишен данък в срок до 30 юни 2020 г. За да ползват отстъпка от дължимия годишен данък, едноличните търговци следва да подадат годишната си декларация и да довнесат дължимия данък в срок до 31 май 2020 г.

Срокът за физическите лица, които не са еднолични търговци, за подаване на годишна данъчна декларация и за внасяне на данъка по декларацията остава непроменен – 30 април 2020 г. Срокът за ползване на 5% отстъпка от данъка за довнасяне е 31.03.2020 г.

  • Задължения за местни данъци

До 30 юни 2020 г. лицата ще имат право на 5% отстъпка, ако дотогава заплатят пълния годишен размер на местните си данъци върху недвижими имоти и върху превозните средства.

  • Задължения за ДДС и осигурителни вноски

Всички срокове за установяване, деклариране, внасяне, обезпечаване и събиране на данъчни задължения и осигурителни вноски, които не са изрично удължени или спрени във връзка с извънредното положение, се запазват непроменени.

Следователно, сроковете за деклариране и внасяне на задължения за ДДС, акцизи и за осигурителни и здравноосигурителни вноски остават същите.

Срокове по отношение на данъчните задължения и в изпълнителните производства по реда на ДОПК

До отмяната на извънредното положение спира да тече давностният срок за погасяване на данъчни задължения, а 10-годишният абсолютен давностен срок не се прилага.

Спира да тече и срокът за реализиране на имуществото на длъжник в несъстоятелност от публичния изпълнител.

В същото време срещу длъжниците не се образува изпълнително производство по реда на ДОПК, освен в особени важни случаи..

Вече образуваните изпълнителна производства по реда на ДОПК се спират, а извършените до спирането действия запазват силата си. Изпълнителното производство се възобновява след отмяната на извънредното положение. Като изключение от това правило по искане на длъжниците публичните изпълнители могат да извършват изпълнение върху вземания и парични средства в банки, вземания от трети лица и ценности в сейфове и преди отмяната на извънредното положение.

Няма да се провеждат публични търгове и няма да се извършва въвод във владение.

 

 

Настоящият Правен Бюлетин е изготвен от Адвокатско Дружество “Делчев и партньори” единствено с информационна цел и не представлява правен съвет. Настоящата информация няма за цел да създава и получаването й не представлява отношения на адвокат и клиент. Читателите не бива да предприемат действия въз основа на настоящото, без да потърсят професионален съвет.