Tax Alert – 2013 Changes to PIT Act (BG)

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

( В СИЛА ОТ 01 ЯНУАРИ 2013Г.)

В Държавен Вестник брой № 94/30.11.2012г. са обнародвани промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), които влизат в сила на 01.01.2013г.

Някои от най-важните промени са обобщени накратко по-долу.

  1. Данък върху доходите от лихви по депозити

От 1 януари 2013г. се въвежда 10% окончателен данък върху брутната сума на доходите от лихви по депозитни сметки. Новият данък може да бъде обобщен по следния начин.

Capture16

Capture17

Коментари: 

„Доходи от лихви по банкови сметки” – необлагаеми: Законът определя като необлагаеми „доходите от лихви по банкови сметки” и ги разграничава от „доходите от лихви по депозитни сметки”, чието облагане се въвежда от 1 януари 2013 (изм. чл. 13, ал. 1, т. 8 от Закона).  От определението на понятието „депозитна сметка”, дадено в закона, може да се направи предпазливия извод, че единственият критерий, разграничаващ доходите от лихви на облагаем или необлагаем, е това дали банковата сметка е срочна. (параграф 1. т. 58 от Допълнителните разпоредби).  Предвид  многообразието от видове ‘продукти’, предлагани от банките, предстои да разберем как данъчната администрация ще третира доходите, начислени от търговските банки по сметки, попадащи извън легалното определение на „депозитна сметка”.  Проблемът с доказването на вида на банковата сметката може да е още по-сериозен в случаите, когато местно физическо лице има банкова сметка в чужда банка, оперираща в чужбина.

Деклариране: В краткото обобщение по-горе посочихме, че местните физически лица нямат задължение за деклариране на доходите от лихви по депозити чрез подаване на годишна данъчна декларация, ако тези доходи са от източник в България. Обръщаме внимание обаче, че измененията в закона сякаш въвеждат задължение, местните физически лица да декларират придобитите през годината лихви от източник в чужбина (изм. т. 3 на чл. 50, ал. 1 от Закона).

Облагане на лихви от минали години, чийто падеж настъпва в 2013:  Прави впечатление, че с приемането на правилата за облагане с данък на лихвите по депозитни сметки на практика би се стигнало до облагане на лихвите, начислени по договори за срочни депозити, сключени преди 1 януари 2013г.  Лицата, сключили договори с банките през 2011г. например, сега са изправени пред ситуация, в която доходите им от лихви до края на 2012г. са били необлагаеми, а сега ще подлежат на облагане с 10% окончателен данък и то само поради факта, че цялата лихва по договора за депозит се начислява с падеж след 1 януари 2013г.  Възможно е да се стигне до атакуване на това облагане пред Конституционния съд.

Доходи от лихви по депозити, изплатени авансово до края на 2012: Законът определя, че при авансово изплащане на дохода от лихви по депозити, доходът ще се счита придобит на датата на падежа на депозита или на датата на предсрочното прекратяване.  Струва ни се, че това ще породи големи практически проблеми що се отнася до лихви по депозити, изплатени преди влизане на закона в сила.  Например, в момента съществуват срочни депозити, по които банките са изплатили лихвите авансово през 2012 година. Съгласно закона при падеж на депозита през 2013 г. доходът ще се счита за формално получен и съответно облагаем през 2013 г  и остава неясно от коя сума (т.е. данъчна основа) банките ще удържат данъка.