Tax Alert – Changes to Excise Legislation 2016 (BG) 

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ 

( В СИЛА ОТ 01 ЯНУАРИ 2016Г.)  

 

В брой 92/27.11.2015г. на Държавен Вестник е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС).

Най-важните промени в ЗАДС касаят увеличение в акцизните ставки на някои акцизни стоки, въвеждане на облекчен ред за получаване на смазочни масла, въвеждане на определени изисквания към лицата – вложители в данъчни складове, както и за други лицензирани и регистрирани лица и въвеждане на режим по освобождаване от акциз за специално денатуриран алкохол.

I. ПРОМЕНИ В АКЦИЗНИТЕ СТАВКИ  

1. Промени в акцизните ставки на моторните горива 

a) Акцизните ставки на следните моторни горива се увеличават, както следва:

  • газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49 – акцизната ставка се увеличава от 645 лв. на 646 лв. за 1000 литра;
  • керосин с кодове по КН 2710 19 21 и 2710 19 25 – акцизната ставка се увеличава от 645 лв. на 646 лв. за 1000 литра;
  • тежки корабни горива с кодове по КН от 2710 19 61 до 2710 19 69 – акцизната ставка се увеличава от 645 лв. на 646 лв. за 1000 кг.
  • енергийни продукти с кодове по КН от 2710 19, различни от описаните по-горе –  акцизната ставка се увеличава от 645 лв. на 646 лв.за 1000 литра или 1000 кг.

b) Въвежда се изрична разпоредба, според която акцизната ставка за биогаз с код по КН 2711 19 и 2711 29 е 0 лв. за 1 гигаджаул.

c) Отменят се разпоредбите относно акцизните ставки на безоловния бензин и газьола, използвани в транспорта, в които съдържанието съответно на биоетанол и биодизел, съответстващи на изискванията на Закона за енергията от възобновяеми източници, е 4 или повече процента обемни.

2.  Промени в акцизните ставки на енергийните продукти за отопление 

a) Акцизните ставки на следните енергийни продукти за отопление се увеличават, както следва:

  • газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49 – акцизната ставка се увеличава от 50 лв. на 646 лв. за 1000 литра (тоест ставката се изравнява с тази на газьола като моторно гориво);
  • тежки горива с кодове по КН от 2710 19 61 до 2710 19 69, други тежки масла, различни от смазочните, включени в код по КН 2710 19 99 и за енергийни продукти с кодове по КН 2706, 2707 91, 2707 99 11, 2707 99 19, 2707 99 99, 2710 91 и 2710 99 – акцизната ставка се увеличава от 50 лв. на 400 лв. за 1000 кг;
  • керосин с кодове по КН 2710 19 21 и 2710 19 25 – акцизната ставка се увеличава от 50 лв. на 646 лв. за 1000 литра (тоест ставката се изравнява с тази на керосина като моторно гориво).

b) Въвежда се изрична разпоредба, според която акцизната ставка за биогаз с код по КН 2711 19 и 2711 29 е 0 лв. за 1 гигаджаул.

c) Във връзка с увеличението на акцизните ставки върху енергийните продукти за отопление и изравняването на част от тях с тези на съответните моторни горива, от следващата година от лицето, което е освободило стоките за потребление, ще се изисква регистриран електронен документ за удостоверяване на предназначението, който да придружава и самата стока, не за всички горива за отопление, а само за:

  • тежки горива с кодове по КН от 2710 19 61 до 2710 19 69, други тежки масла, различни от смазочните, включени в код по КН 2710 19 99 и за енергийни продукти с кодове по КН 2706, 2707 91, 2707 99 11, 2707 99 19, 2707 99 99, 2710 91 и 2710 99; и
  • втечнен нефтен газ (LPG) с кодове по КН от 2711 12 11 до 2711 19 00.

3. Промяна в съотношението между специфичния и пропорционалния акциз за цигарите

От 2016г. се променя съотношението между специфичния и пропорционалния акциз за цигарите, така че общият акциз да представлява най-малко 60% от среднопретеглената цена на дребно на цигарите, но не по-малко от 90 евро за 1000 къса. Тази цел следва да бъде постигната до края на 2017г., поради което законът предвижда специфичният акциз да е 70 лв. на 1000 къса, а пропорционалният акциз ще нараства на няколко стъпки. За 2016г. пропорционалният акциз ще е 38% от продажната цена, като през 2017г. акцизът ще нарасне до 40% от продажната цена, а от 2018г. ще е 42% от продажната цена.

II. ПРОМЕНИ В ИЗИСКВАНИЯТА ЗА МАРКИРАНЕ НА ГОРИВАТА

Във връзка с изравняването на акцизните ставки на газьола и керосина, използвани като моторно гориво и като енергиен продукт за отопление, отпада изискването за маркирането им, ако са предназначени за отопление.

В същото време се въвежда изискване за маркиране на газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 1949 и на керосин с код по КН 2710 19 25 0, използвани за зареждане на плавателни съдове и въздухоплавателни средства. Условията и реда за маркирането ще се определят в Правилника за прилагане на ЗАДС.

III. ОБЛЕКЧАВАНЕ НА РЕЖИМА ОТНОСНО ПОЛУЧАВАНЕ НА СМАЗОЧНИ МАСЛА 

Облекчава се значително режимът за получаване на смазочни масла, като в зависимост от тяхното количество се прилагат следните правила:

a) Смазочните масла с кодове по КН 2710 11 21, 2710 11 25, 2710 19 29, 2710 19 71 до 2710 19 93 и 2710 19 99 в потребителски опаковки до 5 литра се освобождават от облагане с акциз. За тях не се подават уведомления до Агенция Митници, нито се подава акцизна декларация1.

b) За смазочните масла с кодове по КН от 2710 19 71 до 2710 19 93 и други смазочни масла, включени в код по КН 2710 19 99, които са в потребителски опаковки от 5 до 210 литра, продължава да се прилага акцизна ставка от 0 лв. за 1000 кг., но се облекчава процедурата по подаване на уведомление до Агенция Митници за получаването им на територията на България – от 2016г. лицата могат да подадат едно уведомление за общото количество на смазочните масла в опаковки от 5 до 210 литра, които ще бъдат изпратени от друга държава членка в рамките на календарния месец от един изпращач.

IV. ИЗИСКВАНИЯ СПРЯМО РЕГИСТРИРАНИТЕ ЛИЦА 

С цел избягване на злоупотреби и борба с данъчните измами са приети по-строги правила относно лицата, които подлежат на регистрация или лицензиране по реда на ЗАДС, и спрямо лицата, които влагат акцизни стоки в данъчни складове и продават тези акцизни стоки, преди да бъдат освободени за потребление. По-конкретно новите разпоредби предвиждат:

a) Забрана за издаване на лиценз за управление на данъчен склад и удостоверения за регистрация на лица, чиито собственици, управители, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери са или са били към момента на възникване на задълженията собственици, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери, членове на органи на управление или контрол на лица с неуредени публични задължения2,събирани от митническите органи. При установяване на наличието на подобни обстоятелства лицата се уведомяват да представят обезпечения в размер, не по-малък от размера на непогасеното публично задължение.

b) Забрана за влагане на акцизни стоки в данъчен склад за лица вложители, които към датата на влагане имат неуредени публични задължения събирани от митническите органи, и/или изискуеми публични задължения, събирани от НАП.

c) Забрана лицето вложител да бъде лице, чиито собственици, управители, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери са или са били към момента на възникване на задълженията собственици, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери, членове на органи за управление или контрол на лица с неуредени публични задължения, събирани от митническите органи, и/или с изискуеми публични задължения, събирани от НАП.

d) Задължение за вложителите в данъчен склад преди всяко прехвърляне на собствеността върху акцизна стока, вложена в данъчен склад, което не представлява освобождаване за потребление, да уведомяват лицензирания складодържател и НАП в 3-дневен срок преди прехвърляне на собствеността на акцизната стока на ново лице вложител. На практика задължението за уведомление се прилага в случаите, в които стоката променя собственика си, но не напуска данъчния склад или не се движи под режим отложено плащане на акциз, като по този начин се цели предотвратяване на избягването на плащане на акциз върху стоката.

Ако след подаване на информацията собствеността върху акцизната стока не бъде прехвърлена на новото лице вложител, лицето вложител уведомява по същия ред незабавно лицензирания складодържател и НАП.