Tax Alert – Changes to Social Security _2013 (BG)ПРОМЕНИ В ОСИГУРИТЕЛНОТО ОБЛАГАНЕ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

( В СИЛА ОТ 01 ЯНУАРИ 2013Г.) 

 

В броеве 94/30.11.2012г., 99/14.12.2012г. и 101/18.12.2012г. на Държавен вестник бяха обнародвани промени в Кодекса за социално осигуряване (КСО) и бюджетите на държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса, които влизат в сила на 01.01.2013г.

Някои от най-важните промени в областта на социалноосигурителното облагане и законодателство са обобщени накратко по-долу.

  1. Осигурителни вноски през 2013г

През 2013г. ставките на социално и здравноосигурителните вноски остават непроменени, като размерите им са обобщени в таблиците по-долу:

 

Capture20

  1. Осигурителни прагове през 2013г.

През 2013г. максималният осигурителен праг се увеличава от 2000 лв. на 2200 лв.

Минималните осигурителни прагове за наетите на трудов договор служители за редица икономически дейности също се увеличават.

Минималните месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица не се променят, като те варират от 420 лв. до 550 лв. месечно в зависимост от облагаемия им доход за 2011г. За самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2011г. или са започнали дейността си през 2012г. или 2013г., минималният размер на осигурителния доход е 420 лв. месечно.

3. Промени в осигурителното законодателство

(i) промени в сроковете за внасяне на осигуровките 

От 01.01.2013г. социалните и здравни осигуровки ще се внасят в удължени срокове, както следва:

  • за служителите на трудов договор, управителите, прокуристите, членове на управителни съвети на търговски дружества – до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът. Ако след този срок на лицата са изплатени допълнителни доходи от трудова дейност (например бонуси), то осигурителните вноски върху тези допълнителни доходи се внасят до 25-то число на месеца, следващ месеца на начисляването или изплащането им (тоест ако на служител е изплатен бонус за месец януари до 25 февруари, осигурителната вноска върху бонуса ще се дължи до 25 февруари, но ако бонусът за януари е изплатен след 25 февруари, то осигуровките за него ще бъдат дължими до 25 март).
  • за самоосигуряващите се лицадо 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.
  • за лицата, работещи без трудово правоотношение (например лицата, наети на граждански договори) – до 25-то число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението.

Осигуровките за държавното обществено осигуряване и за здравно осигуряване вече няма да се плащат по отделни сметки, а ще се плащат с т.нар. „единно платежно нареждане” по общия код за всички публични задължения. По отделна сметка и с различен код за плащане ще се заплащат само осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

(ii) промени в сроковете за представяне на документи за изплащане на обезщетения

Удължени са и сроковете за представяне на документи за изплащане на редица обезщетения – обезщетение за временна неработоспособност, за бременност и раждане, за отглеждане на малко дете.

В тези случаи осигурителите са задължени да представят необходимите документи в съответното териториално поделение на НОИ до 15-то число на месеца, следващ този, през който осигуреното лице е представило документите пред осигурителя (досега срокът беше два работни дни след изплащане на трудовите възнаграждения за съответния месец).

Самоосигуряващите се лица пък трябва да представят документите в НОИ до 15-то число на месеца, следващ този, през който е издаден документът за изплащане на обезщетението или от който се иска изплащане на обезщетението (а не в 11-дневен срок след внасянето на авансовите осигурителни вноски за съответния месец, както досега).

(iii) превръщане в постоянна мярка на поемането от работодателя на първите три дни от обезщетението за временна неработоспособност 

От 2013г. приетото като временна мярка разпределение на обезщетението за временна неработоспособност между осигурителя и държавното осигуряване се превръща в норма. И занапред осигурителят ще изплаща на лицето 70% от среднодневното брутно възнаграждение за съответния месец през първите 3 дни от неработоспособността.

(iv) намаляване на лихвата за забава за невнесени в срок осигурителни вноски

  Намелен е размерът на лихвата за забава върху невнесени в срок осигурителни вноски, като тя е изравнена с лихвата за забава върху данъчните задължения и е в размер на 10 пункта над основния лихвен процент.

(v) обезщетение за „бащинство” за самоосигуряващите се бащи 

На самоосигуряващите се бащи, които са осигурени за общо заболяване и майчинство, е дадено право да получават обезщетение при раждане на дете за срок от 15 дни и след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни, стига да имат поне 12-месечен стаж като осигурени за този риск.

 

Настоящият Данъчен Бюлетин е изготвен от ДЕЛЧЕВ И ПАРТНЬОРИ единствено с информационна цел и не представлява правен съвет. Настоящата информация няма за цел да създава и получаването и не представлява отношения на адвокат и клиент. Читателите не бива да предприемат действия въз основа на настоящото, без да потърсят професионален съвет.