Tax Alert – Changes to the Tax and Social Security Procedure Code 2016 (BG)ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

( В СИЛА ОТ 01 ЯНУАРИ 2016)  

В брой 94/04.12.2015г. на Държавен Вестник е обнародван Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), който влиза в сила на 01.01.2016г.

Нaред с новите разпоредби, касаещи автоматичния обмен на финансова информация, са приети и редица други промени и допълнения на ДОПК, по-важните от които сме обобщили подолу.

Разширяване на кръга от лица, отговорни за несъбрани задължения за данъци и осигурителни вноски 

Важна промяна разширява кръга от лицата, отговорни за несъбрани данъци и осигурителни вноски.  От 1 януари 2016г., освен управителите и членовете на управителни органи, вече и прокуристите, търговските представители или търговски пълномощници на дружества следва да отговарят за несъбрани задължения за данъци и осигурителни вноски, ако в това си качество същите лица са укрили факти и обстоятелства от значение за събиране на задълженията и с тези им действия е станало невъзможно събирането им. Ако същите тези лица са  извършили плащания в пари или по друг начин са се разпоредили с имущество на дружеството, в резултат на което имуществото на задълженото юридическо лице е намаляло и по тази причина не са изплатени данъци и задължителни осигурителни вноски, то те също ще носят отговорност до размера на извършеното плащане, съответно до намалението на имуществото.

Електронно съхраняване на информация 

Счетоводната и търговска информация, както и всички документи от значение за данъчно облагане и задължителни осигурителни вноски, които се създават в електронен вид, следва да се съхраняват в сроковете, предвидени за съхранението им на друг носител (т.е. ведомости за заплати за период от 50 години, счетоводни регистри и финансови отчети за период от 10 години, документи за данъчно-осигурителен контрол за период от 5 години след изтичане на давностния срок за задължението, за което се отнасят, както и за период от 5 години за всички останали носители на информация).

Разкриване на данъчна и осигурителна информация 

Разширява се кръгът от лицата, които могат да искат разкриването на данъчна и осигурителна информация, като това вече може да става по писмено искане и от председателя на Комисията за защита на конкуренцията, от генералния директор на Европейската служба за борба с измамите, от митнически орган във връзка с правомощията му, по искане от министъра на финансите като представител на държавата по граждански дела.

Въвеждане на комплексно административно обслужване 

С цел по-доброто и по-бързо административно обслужване на задължените лица се създава възможност за получаване по служебен път от други административни органи на удостоверение за наличие или липса на задължения на данъчно-задължените лица, издавани от НАП.

Служебно издаване на акт за установяване на задължения 

Друга промяна дава право на органите по приходите да установят служебно задължения за данъци и осигурителни вноски въз основа на собствени данни или такива, получени от трети лица, когато не е предвидено по закон задължение за подаване на декларация, не е извършена ревизия на лицето и задължението на е платено.

Срок за извършване на проверка от органите по приходите 

Предвижда се 6-месечен срок за извършване на проверка, който може да бъде продължен с допълнителни 6 месеца. Преди промените ДОПК предвиждаше срок за извършване само на  ревизионните производства.