Tax Alert – Registration of On-line Stores with NRA (BG)Подаване на информация до НАП за извършване на продажби чрез електронен магазин

(в сила от 28.12.2018г.)

В брой 80/28.09.2018г. на Държавен Вестник са обнародвани изменения в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин („Наредба Н-18”). С промените за пръв път в данъчното законодателство се въвеждат изисквания относно лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

Целта на промените е НАП да разполага с информация относно лицата, които извършват онлайн търговия, както и да поддържа публичен списък, в който всеки може да извърши справка за собственика на определен електронен магазин.

Промените в Наредба Н-18 влизат в сила на 28.12.2018г.

За кого се отнасят изискванията?

Въведените с Наредба Н-18 изисквания се отнасят за всички лица, които извършват продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин, независимо дали използват собствен домейн, нает домейн или домейн на друго лице, предоставящо платформа за извършване на продажби в интернет.

Съгласно легалната дефиниция електронен магазин е интернет-сайт, чрез който се извършва продажба на стоки/услуги чрез сключване на договор от разстояние по чл. 45 от Закона за защита на потребителите и който има вградена функционалност за избор, включване и изключване на стоки/услуги в потребителска кошница, за въвеждане на информация за купувача, адреса на доставка и за избор на метод за плащане.

Какви са задълженията за лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин?

Лицата, които извършват продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин, са длъжни преди да започнат да извършват дейност чрез електронния си магазин, да подадат определена информация до НАП. Подаването на информацията ще се осъществява по електронен път с квалифициран електронен подпис чрез електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП. Ако даден търговец предлага стоки или услуги чрез няколко електронни магазина, информация се подава отделно за всеки електронен магазин.

При промяна на някои от декларираните данни или при прекратяване на дейността на електронния магазин до НАП се подава актуализирана информация в 7-дневен срок от промяната или съответно от прекратяването на продажбите чрез електронния магазин.

Освен това лицата са длъжни да съхраняват създаваната чрез софтуера на електронния магазин информация (текуща база данни и архивни копия на базата данни) до изтичане на 10-годишния давностен срок за погасяване на съответните данъчни задължения съгласно ДОПК.

Какви данни се предоставят на НАП?

Информацията, която лицата следва да подават в НАП преди началото на дейността на електронния магазин, включва:

  • данни за електронния магазин – наименование, домейн, данни за собственика на домейна на електронния магазин, къде се хоства уеб сайтът на електронния магазин, кой поддържа сайта на електронния магазин, какъв софтуер използва и къде се съхранява базата данни на софтуера, начална и крайна дата на работа на електронния магазин;
  • данни за лицето, извършващо продажби чрез електронния магазин – наименование, седалище, адрес на управление, адрес на упражняване на дейността, електронен адрес и телефон за връзка, наличие на регистрация по ЗДДС;
  • данни за извършваните продажби – дали продажбите се извършват чрез онлайн платформа или собствен магазин, какви стоки и услуги се продават.

Цялата изискуема информация се предоставя съгласно образец, съдържащ се в Приложение № 33 към Наредба Н-18.

В какъв срок трябва да подадат информация за електронния си магазин лицата, които вече осъществяват онлайн продажби?

Ако към датата на влизане в сила на новите изисквания към електронните магазини – 28.12.2018г. лицата вече осъществяват търговска дейност чрез електронен магазин, те следва да подадат изискуемата информация в НАП в срок до 28.03.2019г.

***

Делчев и Партньори

Настоящият Данъчен Бюлетин е изготвен от Делчев и Партньори единствено с информационна цел и не представлява правен съвет. Настоящата информация няма за цел да създава и получаването и не представлява отношения на адвокат и клиент. Читателите не бива да предприемат действия въз основа на настоящото, без да потърсят професионален съвет.