Legal Alert – Changes to Patient’s Charts Rules (2015)ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМАТИВНАТА УРЕДБА НА БОЛНИЧНИТЕ ЛИСТОВЕ  

2015 Г.

  Съгласно Кодекса на труда работниците и служителите имат право на отпуск при временна неработоспособност и при бременност и раждане, които се установяват с издаването на болнични листове. Именно въз основа на болничния лист се изплащат и осигурителните парични обезщетения на работниците и служителите за периода на неработоспособността или отпуска поради бременност и раждане. Ето защо измененията на нормативната уредба на болничните листове, в сила от началото на 2015г., са важни за всеки работодател и служител.

РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА БОЛНИЧНИ ЛИСТОВЕ И ПРЕДСТАВЯНЕТО ИМ В НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ ( НОИ ) 

С приемането на Наредбата за реда за представяне в НОИ на данните от издадените болнични листове и решенията по издаването им се въведоха някои промени в досега познатата процедура по издаване и представяне в НОИ на болничните листове, които са обобщени накратко по-долу:.

  • НОИ предоставя на лечебните заведения уникални номера на болнични листове по подадени от лечебните заведения електронни заявления, като за всяко лечебно заведения се води отделна партида в електронния регистър на НОИ за болничните листове и решенията по обжалването им;
  • Болничните листове се издават от лекуващите лекари, лекарите по дентална медицина или лекарските консултативни комисии (ЛКК) при наличието на определените за това предпоставки.
  • Данните в издадените вече болнични листове се представят в НОИ по електронен път чрез уеб портала на НОИ и при предварителна онлайн регистрация на лекарите и лечебните заведения в сайта на НОИ. Съответно задължени лица за представяне на болничните листове в НОИ са:  – Лекуващите лекари/ лекари по дентална медицина

– лично или чрез лечебните заведения, в които осъществяват дейност

– Лекарските консултативни комисии – чрез лечебните заведения, към които са създадени.  Следователно, осигурителите вече няма да са задължени да представят болничните листове, издадени на техни служители, в НОИ, каквато беше досегашната процедура.

  • Данните от всеки болничен лист се представят и съхраняват в електронния регистър на НОИ за болничните листове и решенията по обжалването им, като представянето се извършва при издаването на болничния лист или, при липса на техническа възможност, най-късно до седем дни от издаването. След постъпване на данните в регистъра НОИ издава справка за приетите данни и списък с несъответствията, ако такива бъдат открити.
  • Болничните листове се отпечатват, подписват и подпечатват с печата на лечебното заведение и се връчват на осигуреното лице.
  • Както и досега, осигуреното лице е длъжно да представи хартиено копие от издадения му болничен лист на своя осигурител до два дни от издаването му.