Legal Alert – Changes to Patient’s Charts Rules (2015)ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОСИГУРИТЕЛЯ  

В съответствие с измененията в Наредбата за изчисляване и изплащане на парични обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване и в Наредбата за медицинската експертиза осигурителят има следните задължения във връзка с получените от техните служители болнични листове:

  • След получаване на болничния лист от осигуреното лице осигурителят е длъжен да изготви декларация за всеки болничен лист по образец (Приложение № 15 към Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване), съдържаща данни относно правото на парично обезщетение.
  • Осигурителят представя в съответното териториално поделение на НОИ декларацията по Приложение 15 заедно с евентуално изискуемите допълнителни документи до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който осигуреното лице е представило документите за изплащане на обезщетението пред осигурителя. Документите се представят с придружително писмо и опис по образец.
  • Както посочихме и по-горе, отпада задължението на осигурителя по старата Наредба за  медицинската експертиза да предава получения от осигуреното лице болничен лист в териториално поделение на НОИ.
  • Осигурителят е длъжен да води дневник за получените болнични листове и заявления-декларации за изплащане на парични обезщетения, изпратените до НОИ декларации, както и декларациите за промяна в обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения.
  • Осигурителят е длъжен да съхранява предоставените му болнични листове за срок от три години, считано от 1-ви януари на годината, следваща годината, в която са издадени.

ДРУГИ ВАЖНИ АСПЕКТИ 

По отношение на промените в нормативната уредба следва също така да се има предвид следното:

  • За изплащане на болнични листове, издадени преди 1-ви януари 2015г., се прилага старият ред по Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.
  • Започналите и неприключили до 1-ви януари 2015г. производства пред органите на медицинската експертиза се довършват по стария ред на Наредбата за медицинската експертиза.
  • До 30-ти юни 2015г. вторите екземпляри на болнични листове, издадени на хартиен носител, могат да се представят от лекарите/лекарите по дентална медицина или лечебните заведения в териториалните поделения на НОИ в 14 дневен срок от издаването им . Данните от болничните листове се въвеждат в регистъра на НОИ от съответните длъжностни лица.
  • До 30-ти юни 2015г. данните от болничните листове, които не са представени в регистъра, могат да се представят на електронен носител от лекарите/лекарите по дентална медицина или лечебните заведения в териториалните поделения на НОИ в 14-дневен срок от издаването на болничния лист.
  • Наредбата за реда за представяне в НОИ на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им влиза в сила от 1-ви декември 2014г., но уредбата, свързана с процедурите за издаване на и представяне данните на болничните листове в НОИ, процедурите за коригиране и съхранение на последните, както и сроковете за представяне на данните от болничните листове на хартиен или електронен носител , влиза в сила от 1-ви януари 2015г

 

Настоящият Правен Бюлетин е изготвен единствено с информационна цел и не представлява правен съвет. Настоящата информация няма за цел да създава и получаването й не представлява отношения на адвокат и клиент. Читателите не бива да предприемат действия въз основа на настоящото, без да потърсят професионален съвет.