Legal Alert – Labour Code Changes (BG)Изменения в Търговския закон

  • Невъзможност за прехвърляне на търговско предприятие  и продажба на дялове при наличие на неизплатени задължения по трудови договори

С промените се цели прекратяване на практиката дружества с натрупани трудови задължения да прехвърлят предприятието си или дяловете си на други дружества, като по този начин в длъжниците не остава имущество, от което служителите да се удовлетворят чрез принудително изпълнение.

След измененията, ако са налице неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на служители, включително и на служители, чиито трудови правоотношения са прекратени до три години преди съответното обстоятелство:

  • търговското предприятие може да се прехвърли само след като отчуждителят (или купувачът при изрична договорка) изплати дължимите парични задължения към служителите; или
  • не може да се извърши прехвърляне на дружествени дялове.

Все още не е ясно как ще се удостоверяват горните обстоятелства пред Търговския регистър при производствата по вписване на прехвърлянето на предприятие и продажба на дялове.

  • Неплащането на трудови възнаграждения като основание за откриване на производство по несъстоятелност

В сила от 31.03.2018г. се въвеждат и важни промени във връзка с производството по несъстоятелност на търговци.

  • при неизпълнение повече от два месеца на задължение за изплащане на трудови възнаграждения към най-малко една трета от служителите търговецът ще се счита за неплатежоспособен и за него ще е налице основание за откриване на производство по несъстоятелност. Молба за откриване на производството може да подаде ГИТ.
  • вземанията на служители, произтичащи от трудово или прекратено трудово правоотношение с длъжника до 6 месеца преди вписване на съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност в Търговския регистър, се вписват служебно от синдика в списъка на приетите вземания. Служителите с подобни вземания гласуват отделно и плана за стабилизация, ако такъв бъде предложен.