Legal Alert – Labour Code Changes (BG)Изменения в Закона за обществените поръчки

Към основанията за отстраняване от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка се добавят:

  • липсата на писмен трудов договор между участник в процедурата и негов служител;
  • неподаване на уведомление за сключен трудов договор до НАП или невръчване на копие от него на служителя, както и постъпване на служителя на работа преди подаването на това уведомление;
  • неизплащане на дължимо трудово обезщетение в срок.

Наличието на горните основания може да бъде установено и със задължително предписание на ГИТ, а участникът в процедура по обществена поръчка може да докаже надеждността си, като плати всякакви дължими трудови възнаграждения и обезщетения. Удостоверяването на основанията за отстраняване на участници и на заплащането на дължимите от тях трудови възнаграждения и обезщетения се извършва от ГИТ.

***

Делчев и Партньори

Настоящият Правен Бюлетин е изготвен единствено с информационна цел и не представлява правен съвет. Настоящата информация няма за цел да създава и получаването й не представлява отношения на адвокат и клиент. Читателите не бива да предприемат действия въз основа на настоящото, без да потърсят професионален съвет.