Tax Alert – Changes to Tax Procedure Code _2013 (BG)ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

( В СИЛА ОТ 01 ЯНУАРИ 2013Г.) 

В броеве 82/26.10.2012г. и 94/30.11.2012г. на Държавен вестник бяха обнародвани промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), най-съществените от които влизат в сила от 01.01.2013г.

Някои от най-важните промени в ДОПК са обобщени накратко по-долу.

1. Промени в реда за погасяване на публични задължения 

Променя се редът за погасяване на публичните задължения в случаите, в които задължените лица имат няколко задължения, които не могат да погасят едновременно. В този случай първи ще се погасяват тези задължения, чийто срок за плащане е изтекъл най-рано. Ако лицето има няколко задължения, чийто срок за плащане изтича на една и съща дата, те ще се погасяват съразмерно. По досега действащия ред лицата имаха право да заявят кое от задълженията погасяват.

Промените са във връзка с въвеждането на т.нар. „единно платежно нареждане”, което ще позволи на лицата да внасят всички свои публични задължения с едно общо платежно нареждане.

Промененият ред за погасяване на публични задължения влече след себе си следните важни последици:

  • Тъй като новият ред ще се прилага и за недължимо платени към 31.12.2012г. суми, на лицата е дадена възможност да избегнат използването на тези суми за погасяване на стари задължения, като подадат искане за възстановяване на недължимо платените суми по чл. 129 от ДОПК. Такова искане обаче трябва да бъде подадено до 01.01.2013г.
  • С измененията на Закона за корпоративното подоходно облагане, които влизат в сила от 01.01.2013г., е отменен текстът на чл. 94 от ЗКПО, който даваше право на лицата да приспадат надвнесения корпоративен данък от следващи авансови и годишни вноски за корпоративен данък. Отмяната ще засегне и надвнесения корпоративен данък за 2012г. – тоест той ще може да се иска за възстановяване, но не и да се приспада от авансовите вноски за 2013г.

Освен това във връзка с новия ред за погасяване приоритетно на по-старите задължения, е възможно с надвнесения корпоративен данък да се погасят автоматично и всякакви невнесени публични задължения ( с изключение на задължения за местни данъци и такси, които не се установяват от НАП).