Tax Alert – Changes to Tax Procedure Code _2013 (BG)  • Друга неблагоприятна последица на новия ред би могло също да бъде обвързването на направено от лицата плащане с публично задължение, което е вече погасено по давност. В тази връзка в ДОПК е пояснено, че новият ред за погасяване на задължения ще се прилага за задължения, чийто срок за плащане е изтекъл преди 01.01.2008г. (и които съответно се погасени по давност на 01.01.2013г.) след 01.01.2014г. Според информацията, оповестена в публичното пространство, през 2013г. лицата ще имат възможност да направят възражения за погасена давност за тези задължения по процедура, която предстои да се разработи.

Новият ред за погасяване на задължения няма да се прилага в следните случаи:

  • за задължения по невлязъл в сила акт, освен ако до образуване на изпълнителното дело лицето подаден заявления, че погасява задължението си по този акт;
  • за осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване – при наличието на няколко задължения, длъжникът ще може да заяви кое от тях погасява. В противен случай ще се прилага общият ред.
  • за задължения за здравноосигурителни вноски на самоосигуряващите се лица (упражняващите свободна професия, ЕТ и съдружниците в търговски дружества, регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители), на лицата, които не са здравноосигурени на друго основание и плащат осигуровки за своя сметка, както и за българските граждани, които са пребивавали в чужбина повече от 183 дни в дадена календарна години и плащат здравноосигурителни вноски, за да възстановят здравноосигурителните си права. В тези случаи лицата могат да заявят кои задължения за здравноосигурителни вноски погасяват с нарочно заявление.

Във връзка с новия ред за погасяване на задълженията на данъчно задължените лица е дадено право на електронен достъп през електронната страница на НАП до данъчноосигурителната им сметка чрез ПИК или електронен подпис. Така лицата ще могат да следят сами какви публични задължения имат и кога е изтекъл срокът им.

2. Промени в реда за издаване на ревизионни актове

От 2013г. ревизионните актове ще се издават вече от органа, възложил ревизията, и от ръководителя на ревизията, като с това за първи път в издаването на актовете се въвлича орган, който не е участвал в самото извършване на ревизията. Освен това, ако двата органа не могат да постигнат съгласие при издаването на ревизионния акт, той ще бъде издаван от трети орган, определен от териториалния директор.

Новият ред за издаване на актове се прилага за ревизионни производства, образувани след 01.01.2013г.

Дирекцията, която пък отговаря за обжалването на данъчните актове – „Обжалване и управление на изпълнението” се преструктурира в Дирекция „Обжалване и данъчноосигурителна практика”.

3. Промени в процедурата за спиране на производството

От 26.10.2012г. са в сила и нови правила относно спирането на производствата по ДОПК. Въведена е възможност лицата да обжалват заповедта, с която производствата се спират или се отказва спиране, както и непроизнасянето по искания за спиране, приравнено на мълчалив отказ. Докато преди промените заповедите по спиране на производството не подлежаха на обжалване, сега те могат да се обжалват пред компетентния административен съд, чието определение ще е окончателно.

Дадена е и възможност на всички лица, които са страни по спрени производства, да обжалват тепърва заповедите за спиране до 30 януари 2013г.

Освен това се въвежда и максимален срок от 8 месеца, в който производството може да бъде спряно във връзка с обмен на информация с друга държава. Този срок се прилага и за вече спрени производства, като обаче ще започва да тече от 01.01.2013г.

4. Лихва върху невнесени авансови вноски

Изменен е периодът, за който се дължи лихва върху невнесена в предвидения срок авансова вноска. Лихвата ще започва да тече от датата, на която авансовата вноска е станала изискуема, и ще се дължи до датата на внасяне на съответната вноска, но не по-късно от 31 декември на годината, за която се дължи авансовата вноска.