Tax Alert – Changes to VAT Act 2016 (BG) 

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ 

( В СИЛА ОТ 01 ЯНУАРИ 2016Г.)  

В брой 95/08.12.2015г. на Държавен Вестник са обнародвани изменения и допълнения на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), които влизат в сила на 01.01.2016г.

Основните промени касаят предоставянето на стоки и услуги за лично ползване на данъчно задълженото лице и неговите служители, отмяната на облекчения режим за отчитане на продажбите на горива от петролни бази и намаляването на административните санкции за закъсняло начисляване на ДДС.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТОКИ И УСЛУГИ ЗА ЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ 

След обсъждане на различни варианти за облагане с ДДС на личното ползване на активите на данъчно задължените лица от техните собственици и служители, придобили популярност още като „данък уикенд”, окончателно одобрените промени в ЗДДС всъщност съдържат малка част от първоначално предложените нововъведения. Приетите промени стъпват върху и досега съществуващите разпоредби, приравняващи личното ползване на стоки и услуги на данъчно задължените лица от техните собственици и служители на възмездни облагаеми доставки, като уточняват кога настъпва данъчното събитие и каква е данъчната основа на тези приравнени облагаеми доставки за лична употреба.

Режимът на облагане на личното използване на активи на дружествата може да бъде обобщен по следния начин:

В кои случаи личното използване на стоки и услуги се облага с ДДС?   За възмездна доставка на стока, която следва да се обложи с ДДС, се смята: 

  • предоставянето на стока за лично ползване или употреба на данъчно задълженото лице, на собственика, на неговите работници и служители или за цели, различни от независимата икономическа дейност на данъчно задълженото лице, при условие че при производството, вноса или придобиването на стоката е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит;
  • безвъзмездното прехвърляне на собственост или друго вещно право върху стоката на трети лица, когато при производството, вноса или придобиването й е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит.

За възмездна доставка на услуга, която следва да се обложи с ДДС, се смята:

  • предоставянето на услуга за личните нужди на данъчно задълженото лице, на собственика, на работниците и служителите или за цели, различни от независимата икономическа дейност на данъчно задълженото лице, при извършването на която се използва стока, при производството, вноса или придобиването на която е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит;
  • безвъзмездното предоставяне на услуга за лични нужди на данъчно задълженото физическо лице, на собственика, на работниците и служителите или за цели, различни от независимата икономическа дейност на данъчно задълженото лице.

За целите на облагане на личното използване на стоки и услуги няма значение вида на стоката и услугата, нито нейната стойност. Следователно, под този режим може да попадне всяко използване за лични нужди на разнообразни активи на дружествата – например автомобили, мобилни телефони, компютри и други подобни. Тук отново ще подчертаем, че този режим не е нов и той действа още от приемането на ЗДДС. Отделен въпрос е доколко той е бил прилаган на практика от данъчно задължените лица и от органите по приходите.