Tax Alert – Changes to VAT Act Implementing Regulations 2016 (BG)ПРОМЕНИ В ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

( В СИЛА ОТ 29 ЯНУАРИ 2016Г.)

 

В брой 8/29.01.2016г. на Държавен Вестник са обнародвани изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС), които влизат в сила от датата на обнародването им.

Основните промени касаят изменението на образците на дневници за продажби и на ДДС декларации във връзка с начисляването на ДДС за стоки и услуги за лични нужди, допълнение към изискванията към някои документи за определени видове доставки и прецизирането на отделни разпоредби в съответствие с измененията в ЗДДС или съдебната практика.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТОКИ И УСЛУГИ ЗА ЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ 

Във връзка с промените в ЗДДС относно облагане с ДДС на личното ползване на активите на данъчно задължените лица от техните собственици и служители в ППЗДДС са направени следните уточнения и изменения:

  • Изчисляване на разхода за изхабяване за стоки, използвани за доставка на услуги за лични нужди до 31.12.2015г.

В случаите на доставка на услуги за лични нужди след 31.12.2015г. при определяне на сумата на направените преки разходи за стоки, които са били използвани за доставки на услуги за лични нужди и преди 31.12.2015г., разходът за изхабяването се изчислява като част от разликата между данъчната основа, върху която е приспаднат данъчен кредит, и сумата на изхабяването, което вече е било включено в преките разходи при формирането на данъчната основа на услугите за лични нужди, извършени до 31.12.2015г.  Съответно, частта от тази разлика, се изчислява за всеки месец по линейни метод за остатъка от броя на годините до изтичане на 5-годишния (съответно 20-годишния за недвижимите имоти) срок, считано от периода на упражняване на данъчния кредит включително.

  • Направени подобрения, за които е упражнено право на данъчен кредит

Уточнено е, че данъчно задължените лица са длъжни да си самоначислят ДДС върху ползването и отделянето на стоки за лични нужди и в случаите, в които за самата стока не е приспаднат данъчен кредит, но такъв е приспаднат за направени по стоката подобрения. В този случай за определяне на данъчната основа се взема предвид само данъчната основа на направените по стоката подобрения, за които е приспаднат данъчен кредит.

  • Изменения в образците за дневник за продажби и ДДС декларация

В дневниците за продажби се изменя наименованието на колона 16, като „Начислен данък, предвиден в закона в други случаи” се заменя с „Начислен данък за доставки на стоки и услуги за лични нужди”. Именно в тази колона следва да се посочва и данъкът, начисляван от лицата за личното ползване на стоки и услуги.

Съответно, в образеца на справката-декларация по ЗДДС се изменя наименованието на клетка 23, която ще се нарича „Начислен данък за доставки на стоки и услуги за лични нужди”. Наред с това се изменят наименованията и на други клетки от справката-декларация с оглед тяхното прецизиране, като към тях се добавят и обяснителни бележки, които да поясняват какви доставки подлежат на деклариране в съответните полета.

Първият период, за който ще важат новите образци на дневник за продажбите и справкадекларация, ще е февруари 2016г., като за месец януари 2016г. ще се прилагат досегашните образци.

 

ДАНЪЦИ И ТАКСИ, УЧАСТВАЩИ В ДАНЪЧНАТА ОСНОВА 

 

Текстът относно данъците и таксите, които се включват в данъчната основа на доставките, е изменен, като е уточнено, че дължимите за доставката данъци и такси участват във формирането на данъчната основа само ако едновременно са изпълнени следните условия:

  • данъците и таксите са платени от името и за сметка на доставчика; и
  • те са поискани от доставчика.

От текста е отпаднало заложеното в проекта за изменение на ППЗДДС уточнение че данъчната основа не включва нотариалните такси.