Tax Alert – Changes to VAT Act Implementing Regulations 2016 (BG)ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ПИСМЕНОТО ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТОКИТЕ ПРИ ТРИСТРАННИ ОПЕРАЦИИ И ВЪТРЕОБЩНОСТНИ ДОСТАВКИ 

 

Предвидено е писмените потвърждения за получаване на стоки от придобиващия в тристранна операция, съответно от получателя на вътреобщностната доставка на стоки, да съдържат следните допълнителни детайли: длъжностно качество на лицето, предало стоките (освен името му), име и длъжностно качество на лицето, получило стоките.

ДРУГИ ПРОМЕНИ

Другите по-важни промени в ППЗДДС включват:

  • Уточнено е данъчното третиране на доставки на услуги между лице – участник в ДДС група в друга държава членка и негов клон или структурно звено в България или между клон, който е част от ДДС група, и клон на същото лице в България. В тези случаи за доставката на услуги се прилагат общите правила за облагане на доставката и тя не се счита за вътрешен оборот.
  • Предвидено е описът на наличните активи при регистрация, повторна регистрация и правоприемство да се подават задължително по електронен път с електронен подпис, ако съдържат повече от пет записа. Този ред за подаване на описите ще важи след 1 март 2016г.
  • Направено е изменение в правилото за закръгляване на коефициента за изчисляване на частичния данъчен кредит, като коефициентът вече няма да се закръглява с точност до втория знак след десетичната запетая, а винаги до цифра, ненадвишаваща следващото цяло число (тоест 0,122 например няма да се закръглява до 0,12, а до
  • Предвидено е протоколът за извършена корекция на приспаднат данъчен кредит да съдържа номера и датата на документа, по който е упражнено правото на приспадане.
  • Уточнено е, че начисляването на ДДС, дължим от получателя на доставката по силата на международен договор, ще се начислява с протокол по чл. 117, ал. 2 от ЗДДС, който ще се отразява в отчетните регистри по общия ред. Правото на приспадане на данъчен кредит за тези доставки също ще се упражнява по общите правила.

 

Настоящият Данъчен Бюлетин е изготвен от ДЕЛЧЕВ И ПАРТНЬОРИ единствено с информационна цел и не представлява правен съвет. Настоящата информация няма за цел да създава и получаването и не представлява отношения на адвокат и клиент. Читателите не бива да предприемат действия въз основа на настоящото, без да потърсят професионален съвет.