State financial aid to employers under emergency measures (EN)

Download the article from this link: “Compensations to employers for preservation of employment during emergency situation”     This Tax Alert has been prepared by DELCHEV & PARTNERS for information purposes only and does not constitute legal advice. This information is not intended to create, and receipt of it does not constitute, an attorney-client relationship. Readers should not act upon this without seeking professional counsel.

Health and Safety Measures by Employers in Bulgaria – Corona Virus (BG)

Мерки за превенция на риска от разпространение на COVID-19, насочени към работодателите   Мерки за превенция на риска от разпространение на COVID-19, насочени към работодателите На 02.04.2020 Министърът на труда и социалната политика издаде Заповед, с която задължава работодателите до отмяната на извънредното положение да прилагат мерки за превенция на риска от разпространение на COVID-19 в съответствие с вида и характера на дейността им, като осигуряват подходящи условия на труд, които включват най-малко:   1. Провеждане на извънреден инструктаж на работниците и служителите с акцент върху ограничаването на разпространението на COVID-19 и осигуряване на актуална информация за рисковете от зараза, в … Continue reading

Health and Safety Measures by Employers in Bulgaria – Corona Virus (EN)

Measures for prevention of the risk of Covid-19 spread directed at employers   Measures for prevention of the risk of Covid-19 spread directed at employers  On 02.04.2020 the Bulgarian Minister of Labour and Social Policy issued an Order which obligates employers until the end of the emergency situation to implement measures for prevention of the risk of Covid-19 spread in accordance with the type and nature of their activity by ensuring working conditions which include at least the following:   1. Providing special instructions to the employees with a focus on limiting the spread of COVID-19 and providing upto-date information … Continue reading

State of Emergency Tax Measures in Bulgaria (BG)

Данъчни мерки във връзка с обявеното извънредно положение поради COVID-19   Във връзка с извънредното положение, обявено в Република България с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание, се въвеждат редица данъчни мерки. По-долу сме обобщили най-важните от тях. Удължаване на сроковете, свързани с финансовата и данъчната отчетност Задължения, свързани с изготвянето и подаването на годишните финансови отчети и годишните данъчни декларации по реда на ЗКПО Срокът за изготвяне и подаване на годишните данъчни декларации и за внасянето на корпоративния данък по реда на ЗКПО за 2019г. се удължава до 30 юни 2020 г. Срокът за деклариране и … Continue reading

State of Emergency Tax Measures in Bulgaria (EN)

Tax Measures during the Declared State of Emergency due to COVID-19   In relation to the state of emergency declared in the Republic of Bulgaria pursuant to a Decision of 13 March 2020 of the National Assembly, a number of tax measures are introduced. Below we have summarized the most important ones. Extension of financial reporting and tax compliance deadlines Preparation and submission of annual financial statements and annual corporate income tax returns under the Corporate Income Tax Act The deadline for preparation and submission of the annual corporate income tax returns and for payment of the due corporate income … Continue reading

Act on the measures during the state of emergency summary (BG)

Кратко обобщение на мерките, въведени със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение поради COVID-19   За периода на извънредното положение се въвеждат редица мерки със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, публикуван в Държавен вестник, бр. 28 от 24.03.2020г. По-долу е кратко резюме на някои от тези мерки. Спиране на срокове За периода извънредното положение спират да текат следните срокове: процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства; давностните и други срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти … Continue reading

Act on the measures during the state of emergency summary (EN)

Brief summary of the measures under the Act on the Measures and Actions During the Declared State of Emergency due to COVID-19   A number of measures have been introduced under the Act on the Measures and Actions During the Declared State of Emergency published in State Journal, issue 24 dated 24.03.2020. A brief summary of some of these measures follows hereinbelow. Suspension of Terms The following terms are suspended for the period of emergency: all court proceedings terms, artbitration proceedings terms and executive proceedings terms; all limitation terms and other terms under legislative acts the expiration of which leads … Continue reading

State of Emergency Employment Measures (BG)

  Мерки спрямо работодателите и служителите по време на обявеното извънредно положение поради COVID-19   Във връзка с обявеното с решение от 13 март 2020г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, за периода на извънредното положение се въвеждат редица мерки спрямо служителите и работодателите по смисъла на Кодекса на труда. По-долу сме обобщили най-важните въпроси и отговори във връзка с извънредните мерки. Кои дейности се забраняват изцяло по време на извънредното положение (тоест за периода 13 март – 13 април 2020г.)? По време на извънредното положение се забранява изцяло достъпа до определени обекти и определени дейности, което означава, … Continue reading

State of Emergency Employment Measures (EN)

Measures Directed at Employers and Employees during the Declared State of Emergency due to COVID-19   In relation to the state of emergency in the Republic of Bulgaria declared pursuant to a decision of 13 March 2020 of the National Assembly, for the duration of the state of emergency, a number of measures are introduced with regard to employees and employers within the meaning of the Labor Code. Below we have summarized the most important questions and answers regarding the emergency measures. Which activities are completely banned during the state of emergency (i.e. for the period 13 March – 13 … Continue reading

Tax Alert – Changes to the VAT Act (EN)

Changes to the VAT Act Deferred accrual of VAT upon import As of 1 July 2019 Bulgaria will apply the so called deferred accrual of VAT (or reverse-charge mechanism) upon importation of certain goods (reference to art. 211 of the EU VAT Directive). The newly introduced rules would be applicable to certain categories of taxable persons and in respect of importation of the goods listed in Appendix No. 3 to the VAT Act. The list of goods includes ferrous and non-ferrous metals, ores, organic and non-organic chemical products (ie. the goods as per Chapter 25, 26, 28, 29, and Chapter … Continue reading