Legal Alert – Persons with Disabilities Act (EN)

Employer’s Obligations under the Newly-Adopted Persons with Disabilities Act On 01.01.2019 an entirely new Persons with Disabilities Act entered into force. It introduces important obligations for employers which aim to guarantee employment to permanently disabled persons with more than 50% disability type and degree certified by the medical expertise bodies. The terms and conditions for execution of the employers’ obligations would be set in the implementing regulation to the Persons with Disabilities Act which must be adopted until 31 March 2019. The new obligations will practically come into effect after the adoption of the implementing regulation. What are the new … Continue reading

Legal Alert – Persons with Disabilities Act (BG)

Задължения за работодателите съгласно новия Закон за хората с увреждания На 01.01.2019г. влезе в сила изцяло новият Закон за хората с увреждания („ЗХУ”), който въвежда и важни задължения за работодателите, целящи да гарантират трудовата заетост на хората с трайни увреждания с над 50% вид и степен на увреждане съгласно решение на медицинската експертиза. Условията и редът за изпълнението на задълженията на работодателите следва да се уредят в правилника за прилагане на ЗХУ, който трябва да бъде приет до 31 март 2019г. На практика новите задължения ще започнат да се изпълняват след приемането на правилника. Какви са новите задължения за работодателите? … Continue reading

Declaration of Beneficial owner (EN)

Declaration of Beneficial Owner Тhe new Measures against Money Laundering Act (“MAMLA”), promulgated in the State Gazette, issue 27, dated 27 March 2018, in force as from 31 March 2018, provides for a requirement for legal entities or other legal formations, established in the Republic of Bulgaria, to declare their beneficial owners with the Commercial Register and Register of Non-Profit Legal Entities, respectively with the Bulstat Register. This new Act transposes the provisions of Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for … Continue reading

Declaration of Beneficial owner (BG)

Деклариране на действителен собственик Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари (“ЗМИП”), обнародван в ДВ, бр.27 от 27.03.2018г. и в сила от 31.03.2018г., въвежда изискване за учредените в Република България юридически лица и други правни образувания да обявят действителните си собственици по партидите си в Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, респективно в регистър Булстат. Новият ЗМИП въвежда изисквания на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20.05.2015г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (“Директивата“) и отменя действащия към момента Закон за … Continue reading

Tax Alert – Sales Management Software (EN)

New Requirements to Sales Management Software in Sales Outlets As from 28 December 2018 the Bulgarian tax legislation introduced new requirements for sales management software, producers thereof and merchants who use such software in their business. Whom do the new requirements apply to? The new requirements apply to sales management software (“SM Software”) understood as software or a module thereof, irrespective of the technologies for its realization, used for processing information about sales of goods and/or provision of services in sales outlets, where the issue of a cash receipt for the payment is required. In practice this covers all sales … Continue reading

Tax Alert – Information for On-line Stores to NRA (EN)

Submission of Information to the NRA for Sales Made through an On-Line Store (in force as of 28.12.2018) In State Gazette No. 80/28.09.2018 changes to Ordinance H-18 on the registration and reporting through fiscal devices of sales in commercial premises, the requirements for the software for their management and the requirements for the persons who make sales through on-line stores (‘Ordinance H-18’) were promulgated. These changes introduce for the first time requirements for persons selling on-line in the tax legislation. The purpose of the changes is for the NRA to have access to information about the persons who carry out … Continue reading

Tax Alert – Registration of On-line Stores with NRA (BG)

Подаване на информация до НАП за извършване на продажби чрез електронен магазин (в сила от 28.12.2018г.) В брой 80/28.09.2018г. на Държавен Вестник са обнародвани изменения в Наредба № Н-18 за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин („Наредба Н-18”). С промените за пръв път в данъчното законодателство се въвеждат изисквания относно лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин. Целта на промените е НАП да разполага с информация относно лицата, които извършват онлайн търговия, както и да поддържа публичен списък, в … Continue reading

Legal Alert – Labour Code Changes (EN)

Changes Enhancing the Protection of Employees against Unlawful Non-payment of Employment Remunerations and Compensations by the Employer In State Gazette № 102/22.12.2017 important changes were promulgated in a number of legal acts which aim at a more effective protection of employees against unlawful delay and non-payment of

Legal Alert – Labour Code Changes (BG)

Изменения, свързани със защита на служителите срещу неправомерно неизплащане на трудови възнаграждения и обезщетения от работодателя В Държавен вестник, брой 102 от 22.12.2017г. са обнародвани важни изменения на редица закони, чиято основна цел е по-ефективна защита на служителите срещу неправомерно забавяне и неизплащане на трудови възнаграждения и обезщетения от работодателите, както и ограничаването на редица порочни практики на работодателите, целящи избягване на подобни плащания. Основната част от промените влиза в сила на 22.12.2017г. Изменения в трудовото законодателство Въвеждане на срок за изплащане на обезщетения за прекратяване на трудов договор Работодателят вече е длъжен да изплаща обезщетенията, дължими при прекратяване на … Continue reading

Legal Alert – Protection of Competition Act (amendment & supplement)

Изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията Със Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), обнародван в Държавен вестник, брой 2 от 3.01.2018г., се въвеждат разпоредбите на Директива 2014/104/ЕС на Европейския парламент и Съвета от 26 ноември 2014г. относно някои правила за уреждане на искове за обезщетение за вреди по националното право за нарушения на разпоредбите на правото на държавите членки на Европейския съюз в областта на конкуренцията (ОВ, L 349/1 от 5 декември 2014г.)(„Директивата”). Основните положения могат да бъдат обобщени по следния начин Общи правила За причинените вреди вследствие на извършени нарушения … Continue reading