Tax Alert – 2013 Changes to Corporate Income Tax Act (BG)ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ  ( В СИЛА ОТ 01 ЯНУАРИ 2013Г.) 

В брой 94/30.11.2012 г. на Държавен Вестник са обнародвани промените в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), които влизат в сила на 01.01.2013г.

Някои от най-важните промени в ЗКПО са обобщени накратко по-долу.

1. Промени, свързани с определянето на авансовите вноски за корпоративен данък

В ЗКПО се въвеждат редица значими промени при определянето на авансовите вноски за корпоративен данък. Основният критерий за определянето на вида на авансовите вноски ще бъде вече размерът на нетните приходи от продажби за предходната година (а не формирането на данъчна печалба или загуба, както досега).

Най-общо новите правила могат да бъдат обобщени по следния начин:

Capture12

Размер на нетните приходи от продажби за предходната година